Project

Nature-based Solutions for Climate Resilient and Circular Food Systems

Klimaatverandering vergroot de kwetsbaarheid van voedselsystemen, maar ook ecosysteemdiensten en biodiversiteit komen verder onder druk te staan. Bij voortgaande klimaatverandering neemt de kans op waterschaarste, verzilting, wateroverlast, vegetatie- en biodiversiteitsverlies, en bodemerosie toe. Voedselsystemen zullen hiervan gevolgen ondervinden. Zo worden risico’s van verminderde gewasopbrengsten, voedselkwaliteit en -aanbod en hogere voedselprijzen steeds groter. Tegelijkertijd worden actoren in voedselsystemen ook gevraagd energiegebruik en de emissie van broeikasgassen te verlagen zonder daarbij de steeds toenemende claim op land uit het oog te verliezen en biodiversiteit te waarborgen.

Dit project genereert kennis over nature-based maatregelen die gebaseerd zijn en/of gebruik maken van natuurlijke en circulaire processen en die een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van voedselzekerheid en -veiligheidsdoelen op de lange termijn.

Klimaatverandering vergroot de kwetsbaarheid van voedselsystemen, maar ook ecosysteemdiensten en biodiversiteit komen verder onder druk te staan. Bij voortgaande klimaatverandering neemt de kans op waterschaarste, verzilting, wateroverlast, vegetatie- en biodiversiteitsverlies, en bodemerosie toe. Voedselsystemen zullen hiervan gevolgen ondervinden. Zo worden risico’s van verminderde gewasopbrengsten, voedselkwaliteit en -aanbod en hogere voedselprijzen steeds groter. Tegelijkertijd worden actoren in voedselsystemen ook gevraagd energiegebruik en de emissie van broeikasgassen te verlagen, en biodiversiteit te waarborgen of zelfs te vergroten. Dit project genereert kennis over de potentie van adaptatie- en mitigatieoplossingen die gebruik maken van of geïnspireerd worden door natuurlijke processen om een bijdrage leveren aan:

  • voedselzekerheid op de lange termijn
  • klimaatbestendigheid
  • circulariteit

Circulair gaat uit van het zo veel mogelijk sluiten van o.a. water, koolstof en nutriëntenkringlopen om verliezen van grondstoffen te minimaliseren, het vastleggen van koolstof te stimuleren om klimaateffecten op te vangen. Dit project werkt met twee casestudies met activiteiten in  Nederland, Afrika en Azië.

Vragen die worden beantwoord omvatten: Wat zijn ‘nature -based solutions’, kunnen we verschillende typen nature-based solutions onderscheiden, wat is de potentie van nature-based solutions om bij te dragen aan voedselsystemen en hun streven naar voedselveiligheid onder klimaatveranderingsomstandigheden? Hoe werken nature-based oplossingen precies? Wat zijn onderliggende sociaaleconomische- en biofysische processen? In hoeverre kunnen nature-based oplossingen circulaire processen bevorderen? Welke claims leggen ze op ruimtegebruik? En, welke eisen stellen de implementatie en opschaling van nature-based oplossingen aan bijvoorbeeld de governance van een voedselsysteem?

Het project levert een aantal concrete producten op waaronder een positon paper waarin wordt ingegaan op wat binnen Wageningen University and Research wordt gezien als nature-based solutions, potenties en beperkingen van nature-based solutions in het bijdrage aan voedselzekerheid, biodiversiteit en circulariteit. Ook worden narratives  ontwikkeld voor specifieke gebruikersgroepen over verschillende typen nature-based strategieën die positief bijdragen aan circulaire en klimaatbestendige voedselsystemen.

Tevens wordt een ruimtelijk decision-support instrument ontwikkeld die stakeholders (beleidsmakers, financiers, voedselbedrijven) kan helpen bij het verkennen van mogelijkheden en beperkingen van nature-based maatregelen die voedselsystemen klimaatbestendig maken in een bepaald geografisch gebied. Hierbij wordt vooral gekeken naar mogelijkheden voor hergebruik van biomassa en multifunctioneel landgebruik.

Concepts

Use Cases

Background information

Publicaties