Project

Ruimtelijk economische condities landbouw

De wijze waarop het landbouw- en voedselsysteem zich in Nederland heeft ontwikkeld is van grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Die kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van het ontwikkelpad dat een agrarisch bedrijf doormaakt.  

Het PBL wil meer inzicht krijgen in de relatie tussen de ontwikkeling van verschillende landbouwsectoren in Nederland en de ruimtelijke en sociaal-economische omgeving waarin ze opereren. Aanleiding is het maatschappelijk en politieke debat over negatieve effecten van de dominante wijze van het bedrijven van landbouw op natuur en leefomgeving. En de steeds schaarser wordende ruimte in het landelijk gebied, waardoor landbouw moet concurreren met andere ruimtevragers of combinatie van landbouw met andere functies een oplossing van het probleem kan zijn. Dit project richt zich op het verkrijgen van inzicht in deze relatie en de aangrijpingspunten om de negatieve impact te verkleinen en de positieve relatie van landbouw met natuur en andere maatschappelijke opgaven te vergroten. Het gaat om:

 

Beschrijven van ontwikkelpaden

  • Dragen de (ruimtelijk gedifferentieerde) ontwikkelpaden positief of negatief bij aan de beleidsdoelen voor natuur & biodiversiteit?

 

Koppeling met beleid (handelingsperspectief)

  • Wat zijn de aanknopingspunten voor beleidsinterventie, bezien vanuit het inzicht in de eerder beschreven ontwikkelpaden?
  • Zijn er voor de verschillende type ontwikkelpaden andere beleidsmaatregelen en -instrumenten nodig om deze bij te sturen, en zo ja welke?

Publicaties