dr.ir. TV (Theun) Vellinga

dr.ir. TV (Theun) Vellinga

DLO Onderzoeker

Ruim 30 jaar onderzoeker met ervaring veehouderijonderzoek, variërend van graslandmanagement en stikstofbenutting (beweiding, bemesting, gras-mais vruchtwisseling), agrarisch natuurbeheer. Internationaal ervaring met veehouderij, broeikasgasemissies, de veevoerketen, mestmanagement en het sluiten van minerealenkringlopen. Veel ervaring in het samenwerken met beleidsmakers, de private sector en NGOs.  Sterk gericht op het toepassen van ontwikkelde kennis in modellen en praktische gereedschappen voor gebruikers. Lid van het Agile Team CirculaResource, een Wageningen-breed team dat zich bezighoudt met het verdiepen van inzicht en werken aan nieuwe oplossingen voor het goed benutten van alle nutriënten in het gehele landbouw-voedsel systeem.