Terug naar profiel

Projecten - prof.dr.ir. W (Wim) de Vries

Onderzoeker op het gebied van de bodemchemie, met speciale aandacht voor verzuring, nutriëntenkringlopen, broeikasgasemissies en bodemverontreiniging. Specifieke expertise is gerelateerd aan de ontwikkeling en toepassing van bodemmodellen op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal, nationaal, Europees, globaal).

1982-1983

Effecten van zoute kwel op de kwaliteit van drink water; Ervaring in het modelleren van effecten van land gebruiksveranderingen op de kwaliteit (zoutgehalte) van een drinkwaterreservoir.

 1983-1988

Effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat en zuur op de accumulatie en uitspoeling van nutriënten, aluminium en zuur in de bodem; Ervaring in laboratorium studies en model ontwikkeling en toepassing op regionale schaal.

 1989-heden

Effecten van de toevoer van stikstof en zwavel op de chemische samenstelling van bodem, bodemvocht, grondwater en oppervlakte water. Ervaring in: (i) grootschalige veld studies naar bodem verzuring in relatie tot zure atmosferische depositie en effecten op bos ecosystemen en (ii) ontwikkeling, validatie en toepassing van bodemmodellen  op lokale, regionale, nationale en Europese schaal

 1994-heden

Effecten van de toevoer van zware metalen in de landbouw en van atmosferische depositie op bodem, grond en oppervlaktewater.

 1999-heden

Integrale analyse van de effecten van overbemesting op de luchtkwaliteit (emissies van ammoniak, broeikasgassen en fijn stof) en bodem- en waterkwaliteit (accumulatie en uitspoeling van koolstof, stikstof, fosfaat, basische kationen en zware metalen) op een regionale, nationale en continentale schaal. Relaties tussen stikstof en koolstofvastlegging in bosecosystemen op Europese schaal

 2010-heden

Effecten van veranderingen in de luchtkwaliteit (stikstofdepositie, CO2 en blootstelling aan ozon) en het klimaat op de uitstoot van broeikasgassen op continentaal en mondiaal niveau. Gevolgen van mesttoevoer in de landbouw op bodem- en waterkwaliteit (accumulatie en uitspoeling van fosfaat) op mondiale schaal.