Publicaties

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006: rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)

Boer, P. de; Oosterbeek, K.H.; Koffijberg, K.; Ens, B.J.; Smit, C.J.; Jong, M.L. de

Samenvatting

Dit rapport presenteert de resultaten van het ‘Reproductiemeetnet Waddenzee’ dat door IMARES en SOVON Vogelonderzoek Nederland sinds 2005 in de Waddenzee wordt gecoördineerd in het kader van de Wettelijke Onderzoekstaken Informatievoorziening Natuur. Doel van het meetnet is het vaststellen van het reproductief vermogen van een representatieve selectie van broedvogels in de Waddenzee (Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief). Afgezien van Visdief laten alle soorten op dit moment een negatieve trend in aantallen zien. Het meetnet brengt het jaarlijkse broedsucces in kaart en kan daarmee het beleid voeden met informatie over de ‘kwaliteit’ van de betrokken vogelpopulaties. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat in 2006 bij de meeste soorten sprake was van een beneden-gemiddeld broedsucces. Vooral bij Scholekster, Kluut en Zilvermeeuw is het aannemelijk dat het langdurig uitblijven van goede broedresultaten een belangrijke factor is die de huidige afname verklaart.