Publicaties

Rekenregels schapen en geiten voor de Landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem

Os, J. van; Jeurissen, J.L.L.; Verkaik, J.C.

Samenvatting

Om te voldoen aan statistische verplichtingen voor veehouderij en bedrijfsstructuur en voor de registratie van emissies is informatie nodig over de schapen- en geitenhouderij in Nederland. Daartoe vraagt de Rijksoverheid bij veehouders op hoeveel van deze dieren aanwezig zijn, uitgesplitst in verschillende diergroepen; dit is een onderdeel van de jaarlijkse landbouwtelling. De Rijksoverheid streeft naar beperking van administratieve lastendruk bij ondernemers. Wageningen Environmental Research heeft op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzocht in welke mate het mogelijk is om de benodigde gegevens af te leiden uit het bestaande Identificatie & Registratiesysteem (I&R) voor Schapen en Geiten (een systeem voor identificatie en registratie van dieren voor dier- en volksgezondheid). Dat blijkt in principe goed mogelijk; het I&R-systeem voor schapen en geiten bevat iets minder onderscheid tussen diergroepen dan nodig is voor de Landbouwtelling of Emissieregistratie. Maar door bij de betreffende veehouders nog wel het productiedoel op te vragen en een enkele aanname te doen, kunnen voor de meeste bedrijven alle benodigde aantallen schapen en geiten uit I&R worden afgeleid. Deze nieuwe werkwijze leidt niet alleen tot lagere administratieve lasten, maar ook tot een kwaliteitsverbetering van de gegevens over schapen en geiten.---Information on cattle farming in the Netherlands is needed for the national statistics on sheep and goat farms and farm structure. To obtain this information the national government asks farmers to submit information on the number of sheep and goats on their farms, divided into the various animal classes, as part of the annual agricultural census. The government also wants to minimise the administrative burden on farmers. Wageningen Environmental Research has studied to what extent it would possible to derive the required information from the existing identification and registration system (I&R) for sheep and goat (a system for identifying and registering livestock for animal and human health purposes). The results show that this is largely possible: for most farms all the animal classes can be automatically derived from the I&R. For some farms it is necessary to make an additional division of animal classes by product category. This new way of working will not only reduce the administrative burden, but it will also lead to better quality data on sheep and goats.