Promotie

Effecten van houtoogst op de nutriënten balans van bossen onder invloed van hoge stikstofdepositie

Promovendus ir.ing. AE (Marleen) Vos
Promotor prof.dr.ir. FJ (Frank) Sterck
prof.dr.ir. W (Wim) de Vries
Copromotor dr.ir. J (Jan) den Ouden
dr.ir. MR (Marcel) Hoosbeek
Organisatie Wageningen University, Bosecologie en -beheer
Datum

wo 15 mei 2024 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia, gebouwnummer 105
Hoge Steeg 2
6708 PH Wageningen
+31 (0)317 - 484 500
Zaal/kamer Auditorium

Samenvatting

Bossen zijn cruciaal voor de levering van duurzame grondstoffen door houtoogst. Deze houtoogst kan echter een risico vormen voor de vitaliteit van de bosbodems en de aanwezige nutriëntenvoorraden. De duurzaamheid van houtoogst is hier beoordeeld volgens de nutriëntenbalans waarin de nutriëntenverliezen (oogst en uitspoeling) niet groter mogen zijn dan de nutriënteninput (atmosferische depositie en verwering). In deze beoordeling is de impact van de oogst intensiteit, oogst methode en het klepelen op de nutriëntenbalans beoordeeld voor productiebossen in Nederland welke onder invloed staan van hoge stikstofdepositie. De belangrijkste bevindingen tonen aan dat de toevoer van nutriënten via atmosferische depositie de nationale schattingen met een factor 2 (voor stikstof) tot factor 6 (voor K) overschrijden, en dat deze depositie afneemt van extensief naar intensief geoogste bossen. Verder overtreffen de voorraden van de basen (Ca, K en Mg) in bomen de voorraden in de bodem, wat wijst op een potentieel risico voor nutriënten limitatie. Na intensieve houtoogst neemt de uitspoeling fors toe wat resulteert in sterk negatieve nutriëntenbalansen. Ten slotte voor stabiele of positieve nutriëntenbalansen is het uitvoeren van dunningen aanbevolen terwijl een eindkap (schermkap of kaalkap) een risico vormt voor de nutriëntenvoorraden en daarmee voor de levering van duurzame grondstoffen door houtoogst.