Verwerking van zuiveringsslib tot waardevolle minerale meststoffen en organische bodemverbeteraars

Waterschappen zoeken alternatieve afzetroutes voor zuiveringsslib waarbij gestreefd wordt naar duurzaamheid, energiewinning en hergebruik van nutriënten. Huidige afzetroutes, waarbij slib wordt verbrand, leiden tot hoge kosten en tot verlies van waardevolle nutriënten en organische stof. In dit project wordt zuiveringsslib door de betrokken partners verwerkt door middel van vergisting en compostering. De daaruit resulterende producten worden door Wageningen Environmental Research (Alterra) geanalyseerd en beoordeeld op landbouwkundige en milieukundige waarde.

Hergebruik van slib in de landbouw is een efficiënte en goedkope manier om nutriënten en organische stof weer terug te brengen naar de bodem en om zo de kwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem op peil te houden.

In Nederland wordt slib sinds de jaren negentig niet meer in de landbouw gebruikt vanwege de aanwezigheid van zware metalen, het negatieve imago van het product en de toenemende concurrentie met dierlijke mest. Maar voor de toekomst zijn er weer nieuwe kansen om slib in de landbouw af te zetten.

Enerzijds zijn er nu technieken beschikbaar waarmee de landbouwkundige en milieukundige kwaliteit van zuiveringsslib sterk verbeterd kan worden. Anderzijds is er nu meer kennis over het gedrag van contaminanten in het milieu, waardoor factoren zoals landgebruik en bio-beschikbaarheid meegenomen kunnen worden in het boordelen van de milieukundige risico’s bij gebruik van het product in de landbouw.

Deze trends leiden ertoe dat er voor de toekomst perspectieven zijn om zuiveringsslib te verwerken tot een schoon en onverdacht product, wat tevens voldoet aan de landbouwkundige criteria van de eindgebruiker.

Meer over dit project: