Wat doet het Wageningen Writing Lab voor docenten?

Studentbegeleiding

Dreigen uw studenten te struikelen over hun essay of scriptie? Bent u meer tijd kwijt met schrijfbegeleiding dan met inhoudelijke bijsturing? Dan kunt u uw studenten doorverwijzen naar het Wageningen Writing Lab. Wij coachen studenten van alle studierichtingen bij hun academische schrijfopdrachten. Dit gebeurt in één-op-één gesprekken. Deze service is gratis en studenten kunnen zo vaak komen als nodig is.

Voordelen

Veel docenten ervaren het als een voordeel dat hun studenten voor extra schrijfbegeleiding bij het WWL terecht kunnen:

 • Tijdens de sessies op het WWL kan veel en specifieke aandacht besteed worden aan een goede aanpak van het schrijven, aan een heldere lijn en een goed leesbare tekst. De tutoren van het WWL zijn getraind om studenten juist bij die aspecten van het academisch schrijven te coachen. Zij hebben kennis van de voor- en nadelen van verschillende schrijfstrategieën en van veelvoorkomende inefficiënte aanpakken.
 • De tutoren van het WWL fungeren als kritische meelezers die, juist doordat zij geen specifieke kennis hebben van het onderwerp, goed kunnen aangeven waar een tekst wel en niet goed te volgen is.
 • Over het algemeen scheelt het docenten veel tijd als studenten op het WWL aan deze schrijfaspecten kunnen werken. Groot voordeel voor de vakbegeleiders is dat zij zich dan kunnen concentreren op de inhoudelijke begeleiding van de student.
 • Studenten profiteren het meest van het schrijfcentrum als ze tijd en gelegenheid hebben om het geleerde in praktijk te brengen. Als u studenten doorverwijst naar het WWL, is dat dus bij voorkeur niet vlak voor de deadline.
 • Sommige docenten vinden het wat bezwaarlijk om hun studenten te adviseren naar het schrijfcentrum te gaan omdat zij het gevoel zouden kunnen krijgen dat ze het niet goed doen (motie van onvermogen). Dit kunt u voorkomen door de studenten al aan het begin van een schrijf/scriptieproces te vertellen dat er zoiets bestaat als het WWL - als er nog geen vuiltje aan de lucht is.

Student blijft verantwoordelijk

 • Wij kunnen het werk van de studenten niet beoordelen en dat zullen we hun ook altijd zeggen. Uiteindelijk gaat het de student immers om het oordeel van de docent/begeleider, wat voor ons niet te voorspellen is. Ten eerste omdat de inhoud zwaar zal meetellen en wij daar niet deskundig in zijn. Ten tweede omdat er binnen de academische gemeenschap zeer verschillende eisen gesteld worden aan teksten, afhankelijk van het vakgebied. We vragen de student naar de instructies voor de schrijfopdracht en proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. De student blijft verantwoordelijk voor zijn eigen proces en product.
 • Tutoren op het WWL werken vooral procesgericht en non-directief. De aanpak is erop gericht om de studenten inzicht te geven in de sterke en zwakke kanten van hun schrijven en teksten. Daarmee kunnen ze leren om hun eigen proces en product te evalueren en te verbeteren. Dat betekent ook dat de tutoren niet 'voorzeggen' hoe een tekst eruit moet zien. U kunt erop vertrouwen dat wat de student inlevert ook echt door hem- of haarzelf geschreven is.
 • De student die bij het WWL komt, is ook zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij ‘doet' met de adviezen. Zelden zal een heel werkstuk van begin tot eind met een tutor zijn besproken. Het idee is immers dat de student nieuwe schrijfstrategieën leert en die vervolgens zelf toepast. Ook om die reden mogen noch docenten, noch studenten verwachten dat een bezoek aan het WWL automatisch leidt tot een perfecte tekst.

Informatie-uitwisseling

Op het WWL verwachten we studenten van allerlei studierichtingen met allerlei soorten schrijfopdrachten en allerlei soorten vragen. Daarom horen we graag van docenten wat er in de verschillende opleidingen zoal speelt op het gebied van academisch schrijven. Welke visies leven er bij u? Welke wensen zijn er? Welke ontwikkelingen zijn er op uw afdeling; aan welke kwesties wordt gewerkt? Hoe beter wij weten wat er gebeurt en leeft op de opleidingen, hoe beter wij de studenten kunnen ondersteunen bij de uitvoering van uw schrijfopdrachten.

Ook horen we graag van u wat uw ervaringen zijn met studenten die het schrijfcentrum bezocht hebben. Dat is op zijn minst leerzaam voor ons, vaak ook motiverend. Bij dit type uitwisseling moeten we er overigens wel rekening mee houden dat wij hechten aan een vertrouwensrelatie met studenten die bij ons op gesprek komen. Eén van de grote pluspunten van het schrijfcentrum is dat wij geen rol spelen in de beoordeling. Studenten kunnen daardoor bij ons vrijuit spreken over wat hen bezighoudt, (de)motiveert en/of beangstigt. Belangrijk is dat ze zich vrij voelen om 'domme' vragen te stellen en 'prullenbakversies' van teksten te laten zien. Dat kan alleen als studenten ervan op aan kunnen dat wij geen informatie over die sessies naar buiten brengen tenzij zij er uitdrukkelijk hun toestemming voor hebben gegeven.

Voorlichting

Natuurlijk willen we graag dat alle studenten van Wageningen Universiteit het Wageningen Writing Lab kennen en ons weten te vinden op het moment dat ze extra ondersteuning nodig hebben. Als docent kunt u ons helpen deze bekendheid te vergroten:

 • Bij uw colleges of in het cursusmateriaal kunt u studenten wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van het WWL.
 • U zou een van onze tutoren in de gelegenheid kunnen stellen om tijdens een college in 5 à 10 minuten te vertellen wat het WWL doet en hoe studenten daar hun voordeel mee kunnen doen. Als u hierover contact met ons opneemt, verzorgen wij dit graag.
 • U kunt kijken of het zinvol is dat de coördinator op een docentenoverleg of stafvergadering uitleg geeft over de werkwijze van het WWL en vragen van u en uw collega's beantwoordt.