‘In de toekomst moet landbouw een heel nieuwe invulling krijgen’

Edo Gies is Senior Onderzoeker Dynamiek Ruimtegebruik in het team Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik. Hij houdt zich op allerlei schaalniveaus bezig met het ruimtelijk gebruik in het landelijk gebied.

Als Senior Onderzoeker Dynamiek Ruimtegebruik hou ik me op allerlei schaalniveaus bezig met het ruimtelijk gebruik in het landelijk gebied, wat in Nederland veelal over landbouw gaat. Dat is natuurlijk een sector waarin belangrijke vraagstukken spelen, zoals biodiversiteit en klimaat. Dat maakt ons werk erg belangrijk.

Op landelijk niveau zijn er de doelen die het ministerie van LNV opstelt voor bijvoorbeeld biodiversiteit, stikstof en waterkwaliteit. Zo ben ik betrokken bij studies waarin we met modelberekeningen onderzoeken op welke manier die doelen integraal haalbaar zijn, vanuit de provincie gezien. Daarbij kijken we dus ook naar de samenhang tussen vraagstukken, zodat we geen waardevolle wisselwerkingen en afwentelingen over het hoofd zien. De resultaten van die studies informeren niet alleen het ministerie maar bieden ook handvaten voor de provincies.

Maar ik ben ook betrokken bij projecten op regionaal niveau, in de polder, om het zo maar te zeggen. In Boer aan het roer bijvoorbeeld, zitten we samen met melkveehouders aan de ontwerptafel. Samen met de mensen met gebiedskennis proberen we zo goed mogelijk invulling te geven aan de toekomst van het melkveebedrijf. Daar komt alle kennis samen, in de praktijk. Zij, de boeren, moeten er uiteindelijk perspectief in zien.

In de toekomst moet landbouw een heel nieuwe invulling krijgen, dat vind ik een heel interessante zoektocht. Je komt allerlei spanningen en tegenstrijdigheden tegen. En dat zijn nou net de uitdagingen waar oplossingen voor nodig zijn. Daar is creativiteit voor nodig. Dat zijn bovendien niet alleen nieuwe technologische oplossingen, maar ook nieuwe beleidsideeën, samenwerkingsverbanden of financieringen.

Partners uit de praktijk kunnen daar heel interessante ideeën aan toevoegen. Recent nog stelden boeren de ‘biodiverse sloot’ voor: de smalle, minder productieve strook land aan de randen van sloten zou ook voor groen gebruikt kunnen worden. Een prikkelend idee, dat vervolgens onderzocht kan worden.

Net als het onderzoek dat we doen, is Regionale Ontwikkeling en Ruimtelijk Gebruik een heel divers team. Er zitten experts op het gebied van ruimtelijke data, landbouw, het stedelijk gebied, bestuurskunde, een jurist en nog veel meer – maar allemaal zijn we bezig met die integrale benadering. We zijn bovendien sterk naar buiten gekeerd. Op projectbasis werken we met allerlei specialisten. Het is maar net wie nodig hebt om van een project een succes te maken.