Impact story

KringloopWijzer: voordeel voor melkveehouders en natuur

Mineralen in de bodem zo efficiënt mogelijk benutten. Dat is de pijler van de circulaire landbouw en een belangrijke ambitie van de zuivelsector. De KringloopWijzer helpt melkveehouders daarbij. Sinds 2016 is het invullen van de tool voor bijna alle melkveehouders verplicht.

De KringloopWijzer brengt de milieuprestaties van het hele melkveebedrijf in beeld. Dankzij vrij toegankelijke software kunnen melkveehouders data automatisch inlezen en berekeningen maken. De hiervoor door Wageningen University & Research (WUR) ontwikkelde rekenmodules worden continu onderbouwd door de meest actuele wetenschappelijke data. Het dashboard omvat zes milieu-indicatoren: stikstofbodemoverschot, ammoniak, broeikasgassen per kg meetmelk, percentage blijvend grasland en percentage eiwit van eigen land.

Meer gewasopbrengst

Door zich op deze zes indicatoren te richten wil de zuivelsector werken aan een betere bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Daaraan valt nog genoeg te verbeteren. Zo kan niet benut stikstof uitspoelen in de vorm van nitraat naar het grondwater. Of vervliegen in de vorm van lachgas. Daarnaast geven de percentages eiwit van eigen land en blijvend grasland inzicht in de voetafdruk en het effect op biodiversiteit.

De KringloopWijzer geeft melkveehouders inzicht in deze indicatoren en biedt aandachtspunten voor verbetering. Dat is winst voor de natuur, maar ook voor de boer zelf. Zo kan bijvoorbeeld de grasopbrengst stijgen, hoeft er mogelijk minder mest te worden afgevoerd of minder kunstmest te worden ingekocht. Als een bedrijf er daadwerkelijk in slaagt om meer gewasopbrengst te halen, hoeft het minder ruw- en krachtvoer te kopen.

Bij goede prestaties op het gebied van stikstof, fosfaat en broeikasgassen kan de melkveehouder punten verdienen bij de melkverwerker. Dit levert enkele centen per 100 kilogram melk op. Komt een boer in aanmerking voor een keurmerk (zoals ‘On the way to planet proof’) dan brengt dit nog meer financieel voordeel. Rabobank geeft daarnaast korting op rentes aan melkveehouders die goed scoren in de KringloopWijzer.