Toeristische ervaringswerelden

Veen behouden en herstellen

Willen we het veen behouden en de uitstoot van broeikasgassen tegengaan, dan moeten we zorgen dat het veen niet verder oxideert, en dus niet blootgesteld wordt aan de lucht. Dit kunnen we doen door de grondwaterstand in het veen te verhogen, of door veenlagen te vergraven of te bedekken met kleilagen. Deze ingrepen kunnen een grote invloed hebben op het landgebruik, het landschap en de natuur en op de beschikbaarheid van zoet water. Hoe zorgen we dat het water overal komt in een veengebied? Waar halen we dat water vandaan?

Verhogen van de grondwaterstand in het veen kan juist weer uitstoot van lachgas en methaan veroorzaken. Waar en wanneer gebeurt dat en hoe ver kun je de grondwaterstand dan wél verhogen zonder dit soort ongewenste neveneffecten?

Een meer integrale en gebiedsgerichte benadering van veengebieden is daarom nodig om wensen voor landgebruik goed af te wegen. Veengebieden dragen belangrijke natuurgebieden zoals hoogvenen, beekdalen, wetlands en moerassen. Voor deze gebieden wordt gezocht naar methoden om natuurwaarden te behouden of te herstellen. Bijvoorbeeld door te gebieden (opnieuw) te vernatten en de venen weer te laten groeien. Ze kunnen dan ook als opslagplaats voor koolstof dienen.

Wageningen University & Research is partner in onderzoeksprojecten die werken aan het behoud van veen in landbouw- en natuurgebieden. Met experimenten en modelstudies vergaren Wageningse wetenschappers inzicht in de effecten van maatregelen in de veengebieden. Modelstudies geven aan wat er gebeurt als we maatregelen op grote schaal gaan toepassen.

Juist als we toe willen naar grootschalige oplossingen voor veengebieden in Nederland, moeten we probleem en oplossingen van alle kanten bekijken. We moeten echt voorkomen dat we nu opschalen en over twintig jaar zeggen: dit was toch niet zo handig.
Guido Bakema, expert veengebieden bij WENR

Publicaties

Foto's

Fotograaf: Idse Hoving
Fotograaf: Idse Hoving
Fotograaf: Idse Hoving
Fotograaf: Idse Hoving

Fotograaf: Idse Hoving
Fotograaf: Idse Hoving