dr.ir. TV (Theun) Vellinga

dr.ir. TV (Theun) Vellinga

Senior onderzoeker veehouderij en milieu

Ruim 30 jaar onderzoeker met ervaring veehouderijonderzoek, variërend van graslandmanagement en stikstofbenutting (beweiding, bemesting, gras-mais vruchtwisseling), agrarisch natuurbeheer. Internationaal ervaring met veehouderij, broeikasgasemissies, de veevoerketen, mestmanagement en het sluiten van mineralenkringlopen. Veel ervaring in het samenwerken met beleidsmakers, de private sector en NGO’s. Sterk gericht op het toepassen van ontwikkelde kennis in modellen en praktische gereedschappen voor gebruikers.

Werkzaam  bij de afdeling Veehouderij en Omgeving, waarbij de nadruk ligt op onderzoek op systeem- en regionaal niveau.