Project

TMAP Mosselbanken

Mosselbanken zijn een belangrijk onderdeel van het Waddenzee-ecosysteem. Ze filteren het water en vormen, samen met bodemdieren die graag op en tussen de mosselen leven, een belangrijke voedselbron voor vogels.

Mosselbanken worden binnen Natura 2000 beschouwd als kenmerkende onderdelen, en dus kwaliteitskenmerk, van de structuur en functie van het habitattype 1140 (bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten). Een groter areaal en een meer natuurlijke ontwikkeling en verspreiding van mosselbanken is ook een belangrijk doel in het Trilaterale Waddenzee Plan. Kenmerken en ontwikkeling van stabiele mosselbanken spelen binnen deze kaders een grote rol. Daarom is het belangrijk de stabiliteit en de kenmerken van de mosselbank die stabiliteit bepalen goed in beeld te krijgen.

Daarnaast hebben zich de laatste decennia ontwikkelingen voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de natuurlijke ontwikkeling van mosselbanken zoals de introductie van de Japanse oester, de bodemdaling door gaswinning en de zeespiegelstijging. Het is nog niet goed bekend of en hoe deze nieuwe ontwikkeling, de stabiliteit van mosselbanken beïnvloeden. Het doel van het project is het ter beschikking krijgen van gedetailleerde informatie over de toestand, ontwikkeling en stabiliteit van een aantal geselecteerde mosselbanken in de Waddenzee.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • planning maken voor het veldwerk 
  • veldwerk uitvoeren 
  • rapporteren en overleggen met opdrachtgever.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

  • Een jaarlijkse voortgangsrapportage over de ontwikkelingen van de mosselbanken. 
  • Mondelinge en schriftelijke communicatie met de contactpersoon van EZ, en in het jaarboek Waddenzee.