Nieuws

Storymaps over de toepassing van bodemdata

Gepubliceerd op
7 januari 2020

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat wij de meerwaarde van het gebruik van ondergrondgegevens in projecten in zogenaamde storymaps laten zien. Twee storymaps gerelateerd aan het domein Landbouw en Natuur zijn gereed en willen we u hierbij laten zien.

Storymap veenweide Friesland

In het Friese veenweidegebied verdwijnt het veen en daardoor daalt de bodem. Dit heeft gevolgen voor de natuur, landbouw en bebouwing. Er is een veenweidevisie opgesteld waarin een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het veenweidegebied wordt schetst. De gegevens uit de BRO hebben bijgedragen tot begrip van de veendaling en het ontwikkelen van effectieve maatregelen.

Via deze link kunt u de storymap over het veenweidegebied in Friesland bekijken: Stroymap Veenweide Friesland

Storymap Friesland.PNG

Storymap klimaatopgave Ede

Klimaatverandering zorgt voor natter, droger, warmer en extremer weer. Dit betekent dat de (economische) schade door droogte en wateroverlast groter wordt. Om die redenen streven gemeenten steeds vaker naar een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. De gemeente Ede werkt, met behulp van gegevens uit de BRO, aan de klimaatopgave in haar stad.

Via deze link kunt u de storymap over de klimaatopgave Ede bekijken:

Storymap klimaatopgave Ede

Storymap Ede.PNG

Meer

We werken nog aan een derde storymap over bodemdaling in Flevoland. In de polders van de provincie Flevoland treedt sinds de drooglegging plaatselijk ernstige bodemdaling op. De BRO zorgt voor informatie om de kwetsbaarheid van het gebied voor verdere maaivelddaling in te schatten. Hierdoor kunnen de provincie en het waterschap gericht maatregelen nemen in hun ruimtelijke planning, waterbeheer en duurzaam bodemgebruik.