Nieuws

AGROS-project sluit bijdrage aan een duurzame agrarische sector af met netwerk- en kennisevenement

article_published_on_label
11 april 2024

Op 24 april aanstaande vindt het AGROS-slotevenement plaats in Wageningen. Tijdens dit evenement zullen de onderzoekers de resultaten van het project presenteren en hun inzichten delen over de transitie naar een meer duurzame toekomst voor de agrarische sector.

De Nederlandse landbouw, tuinbouw en veehouderij staan de komende jaren voor grote uitdagingen. De maatschappij vraagt om gezonde, duurzaam geproduceerde producten. Tegelijkertijd hebben bedrijven te maken met steeds complexere regelgeving, toegenomen kosten en een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moet de sector omschakelen naar duurzame productiesystemen die gebaseerd zijn op data en intelligentie. Alleen zo kunnen ondernemers hun systeem blijven overzien en economisch rendabel blijven. In het AGROS-project is de afgelopen jaren onderzocht hoe technologie kan bijdragen aan deze transitie, en hebben onderzoekers gekeken hoe de verschillende sectoren van elkaar kunnen leren.

Komkommers geteeld met kunstmatige intelligentie

Voor de tuinbouw werkten onderzoekers aan “autonome kassen” waarbij de teelt werd aangestuurd op basis van intelligente algoritmes. Begin vorig jaar vond een succesvolle validatieproef plaats. “We hebben toen drie komkommergewassen geteeld. Eén werd aangestuurd door een Digital Twin, die vier maanden lang zelfstandig het kasklimaat, de watergeefstrategie en het gewasmanagement heeft bepaald. In de tweede kas werd het klimaat geregeld door een AI algoritme op basis van Reinforcement Learning, wat een goed producerend gewas opleverde. De referentieteelt werd aangestuurd door teeltdeskundigen, op basis van een teeltplan zoals gangbaar is in de praktijk”, verteld Anja Dieleman, projectleider AGROS en onderzoeker bij de business unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR). De resultaten laten zien dat het al mogelijk is een teelt op afstand aan te sturen met intelligente regelingen. De volgende stap is om betrouwbare sensorinformatie te verzamelen en deze te integreren in de regeling om handmatige metingen te vervangen.

Grote stappen met vision-based toepassingen in open teelten

In de open teelten is gewerkt aan onderwerpen die bijdragen aan de transitie naar een duurzamere voedselproductie. Zo zijn er o.a. grote stappen gezet op het gebied van vision-based toepassingen. Jan Kamp, projectleider van AGROS Arable Farming: “Op het gebied van onkruidbeheersing hebben we laten zien dat de combinatie van computer vision en AI met spotspray-techniek kan leiden tot grote besparingen in middelengebruik en/of arbeidsbehoefte. Ook detectie van zieke pootaardappelplanten is goed mogelijk met dezelfde vision-techniek. Dit zal de komende jaren haar weg vinden naar de akkerbouwpraktijk.” Daarnaast hebben onderzoekers bijvoorbeeld aangetoond dat duurzame energieproductie op het akkerbouwbedrijf kansrijk is om te komen tot een fossielvrije teelt door in te zetten op een combinatie van elektrisch en waterstof aangedreven werktuigen. Hiervoor hebben zij diverse varianten in kaart gebracht.

Duurzaamheid en gezondheid melkvee kunnen hand in hand gaan

Belangrijke aspecten in de transitie naar een duurzame melkveehouderij zijn het verminderen van emissies en het verbeteren van de voerefficiëntie en diergezondheid. AGROS Dairy werkte aan de combinatie van deze onderwerpen. De onderzoekers verwachten dat computer vision in de toekomst op grote schaal zal worden toegepast op melkveebedrijven, bijvoorbeeld om de gezondheid en voeding van koeien te monitoren. "Er worden grote inspanningen geleverd om de uitstoot van individuele koeien te monitoren, bijvoorbeeld om koeien te fokken die minder methaan uitstoten. Maar er zit veel meer in de adem van koeien dan alleen methaan. We hebben aangetoond dat de adem ook informatie geeft over de voerefficiëntie van koeien en mogelijk kan worden gebruikt om bepaalde ziekten niet-invasief op te sporen. Inspanningen om de duurzaamheid en gezondheid van melkvee te verbeteren kunnen hand in hand gaan," aldus István Fodor, projectleider van AGROS Dairy en onderzoeker bij Wageningen Livestock Research.

Resultaten tijdens netwerk- en kennisevenement 24 april

Het AGROS-project eindigt binnenkort en de onderzoekers delen hun resultaten en inzichten op 24 april tijdens een netwerk- en kennisevenement in Wageningen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u hier aan voor het event “AGROS: op weg naar een duurzame, datagedreven land- en tuinbouw”.

En de onderzoekers kijken ook naar de toekomst: “De ontwikkelingen zijn nog niet afgerond. Wij zijn blij dat we in het recent toegekende AGROS II-project ons werk om bij te dragen aan datagedreven duurzame teeltsystemen door kunnen zetten.”