Nieuws

Boseigenaren ervaren steeds meer gevolgen van klimaatverandering, snel maatregelen nodig

Gepubliceerd op
7 december 2020

Uit een enquête onder Nederlandse boseigenaren blijkt dat 80 procent steeds meer last heeft van natuurlijke verstoringen te linken aan klimaatverandering, zoals droogte, stormschade en insectenschade. Veel boseigenaren overwegen hierdoor klimaatslimme aanpassingen te maken in hun beheer. Hier zijn wel grote investeringen voor nodig, bijvoorbeeld de aanplant van klimaatbestendige soorten.

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben begin 2020 een uitgebreide enquête gehouden onder Nederlandse boseigenaren. Het doel was om een beeld krijgen van de wensen en verwachtingen rond klimaatslim bosbeheer en hoe dit zich verhoudt tot de huidige ondersteuning vanuit de subsidieregeling SNL (kader 1). Uit het onderzoek blijkt dat veel boseigenaren  en -beheerders overwegen over te stappen naar andere vormen van bosbeheer als hier een klimaatslimme variant van bestaat.

Meer natuurlijke verstoringen

Van de 241 respondenten zegt bijna 80% te maken te hebben met een toename in natuurlijke verstoringen over de laatste tien jaar. Met name droogte wordt genoemd. Ook ervaren boseigenaren steeds meer stormschade, extreme temperaturen, intense regenval en schade door insecten (bastkevers, eikenprocessierups) en schimmelziektes (essentaksterfte). Vooral eigenaren met de boomsoorten fijnspar, eik en es geven aan hier veel last van te hebben. Eigenaren voelen zich genoodzaakt om het bos aan te passen om deze vitaal te houden onder veranderende omstandigheden.

24 maatregelen voor klimaatmitigatie en -adaptatie

Er zijn 24 beheermaatregelen voor klimaatmitigatie en -adaptatie voorgelegd aan boseigenaren met de vraag welke maatregelen volgens hen noodzakelijk zijn, uiteenlopend van minder intensief beheer tot maximaal inzetten op hogere houtproductie. De eigenaren zien vooral noodzaak om maatregelen te nemen die zijn gericht op klimaatadaptatie. Zij hebben een sterke voorkeur voor maatregelen die koolstofopslag in de bomen en bodem in stand houden of vergroten, bijvoorbeeld door de aanplant van nieuwe strooiselrijke boomsoorten (kader 2).

Ook bij het nieuwe maatregelenpakket “verbeteren houtkwaliteit” scoort een aantal maatregelen hoog, afhankelijk van het type eigenaar. Dit is beheer gericht op verzaagbare en kwalitatief betere bomen, waar  bij het geoogste hout hoogwaardig kan worden ingezet voor bouwen van onder meer huizen en meubels. De beheermaatregelen voor bio-energie scoren vrijwel allemaal laag – boseigenaren zijn minder geneigd om extra hout te oogsten en te verkopen voor bijvoorbeeld stadsverwarming.

Scores van bosbeheermaatregelen voor vier toekomstige klimaatpakketten, onderverdeeld naar type boseigenaar (bron: Vakblad Natuur Bos Landschap; november 2020)
Scores van bosbeheermaatregelen voor vier toekomstige klimaatpakketten, onderverdeeld naar type boseigenaar (bron: Vakblad Natuur Bos Landschap; november 2020)

Bossenstrategie

Tot slot is in het onderzoek gekeken hoe belangrijk het volgens boseigenaren is om nieuwe beheermaatregelen te introduceren en op welke termijn. Volgens de meeste (64%) is het noodzakelijk om klimaatslimme maatregelen te nemen. Een groot deel (46%) geeft aan dat dit op korte termijn al nodig is. Deze klimaatslimme bosbeheer maatregelen passen ook in de Bossenstrategie, maar vragen om grote investeringen. Bij de uitwerking van de bossenstrategie is sprake van een eenmalige impuls voor alleen natuurbossen op zand. In de enquête geven eigenaren aan een dergelijke impuls ook voor het multifunctionele bos nodig te hebben, een bos waarin zowel recreatie als houtproductie een rol spelen.

Meer informatie is te vinden in novembernummer van Vakblad Natuur Bos Landschap.

SNL Subsidies

SNL staat voor subsidiestelsel Natuur en Landschap. Dit is een overheidssubsidie voor de instandhouding van natuur en bos in Nederland. Het ondersteunt de boseigenaar bij het vervullen van allerlei functies van het bos, zoals natuurbescherming en recreatie. Het Nederlandse bos is daarbij onderverdeeld in natuurbos en bos met een multifunctionele  productiefunctie. Het gezamenlijke bosoppervlak van de respondenten bestaat voor 41 procent SNL natuurbos, 43 procent SNL multifunctioneel bos, 2 procent SNL cultuur-historisch bos en 14 procent niet gesubsidieerd bos. Voor natuurbos ontvangt een eigenaar ongeveer 100 euro per ha per jaar, voor multifunctioneel bos is dit 27 euro.

Strooiselrijke boomsoorten

Strooiselrijke boomsoorten zijn loof- en naaldbomen die jaarlijks hun bladeren en naalden laten vallen (strooisel). Op de toch al arme verzuurde bosgronden leiden de bladzuren tot verdere verzuring. Door andere soorten te planten, zoals linde en esdoorn, wordt juist basisch materiaal uit de diepere ondergrond via het strooisel naar de bovengrond gebracht. Dit verbeterd de bodem.