Nieuws

Koeien & Kansen-ondernemers verdienen in 2018 meer dan gemiddeld

article_published_on_label
12 december 2019

Het jaar 2018 was economisch gezien een redelijk jaar voor de Nederlandse melkveehouderij. De gemiddelde ondernemer verdiende dan wel minder dan in 2017, maar wel meer dan in 2016. De Koeien & Kansen ondernemers verdienden in 2018 gemiddeld meer dan de gemiddelde melkveehouder in Nederland. Het saldo was €1,15 per 100 kg melk hoger en het inkomen uit het bedrijf lag 2,57 euro per 100 kg melk hoger.

Op basis van cijfers uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research blijkt dat de Koeien & Kansen-bedrijven groter en intensiever zijn dan het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. De gemiddelde melkleverantie is met bijna 1,3 miljoen kilo circa 4 ton groter dan het Nederlands gemiddelde. De intensiteit is met 22.000 kilogram melk per hectare voedergewas circa 6.000 kilogram hoger dan op het gemiddelde bedrijf.

Op veel posten wat scherper

Bij de analyse van de boekhoudingen viel op dat de K&K-bedrijven zowel lagere variabele (-1,00 euro per 100 kg melk) als lagere vaste kosten hebben (-1,86 euro per 100 kg melk). Binnen de variabele kosten liggen de voerkosten met 11,56 euro per 100 kg melk net iets boven het Nederlands gemiddelde (+0,17 euro). Nog steeds een goede prestatie, want kenmerkend bij een hogere intensiteit is vaak dat er meer aankoop van voer nodig is. De kosten voor onder andere diergezondheid, vee verbetering & KI, meststoffen en gewasbescherming liggen lager.

Bij de vaste kosten scoren de ondernemers aan het project Koeien & Kansen beter op de meeste kostenposten, zoals machines & werktuigen, grond & gebouwen en betaalde arbeid. De loonwerkkosten zijn wel iets hoger. Ook betalen de Koeien & Koeien-bedrijven meer rente door meer vreemd vermogen, op bedrijfsniveau maar ook per kilogram melk.

De melkopbrengsten waren gemiddeld 0,50 euro per 100 kilogram melk hoger dan het Nederlands gemiddelde, maar de omzet en aanwas was lager (-0,35 euro). De overige opbrengsten waren bijna 0,50 euro per 100 kilogram melk lager op de Koeien & Kansen-bedrijven, waaruit blijkt dat deze groep bedrijven zich meer heeft gespecialiseerd op melkproductie dan het Nederlands gemiddelde.

Door het verschil in bedrijfsomvang is het verschil op bedrijfsniveau tussen de Koeien & Kansen-bedrijven en het Nederlands gemiddelde ook aanzienlijk. Gemiddeld was het inkomen ruim 50.000 euro hoger.

Niet strijdig met goede milieuprestatie

Het gemiddelde saldo op de Koeien & Kansen bedrijven was €1,15 hoger dan het Nederlands gemiddelde. De voerkosten waren ondanks een fors hogere intensiteit slechts 0,17 euro per 100 kilogram melk hoger dan het Nederlands gemiddelde. De veekosten en de gewaskosten waren juist lager dan het Nederlands gemiddelde. De saldoposten voer, vee en gewas zijn kosten die vaak te maken hebben met milieuthema’s. Bij voeding en bemesting leiden lagere mineralenverliezen tot minder milieubelasting. Mineralenverliezen zijn ook economisch ongunstig. De lage kosten voor voer, vee en gewas duiden dus op een goede mineralenbenutting. Binnen het project Koeien & Kansen wordt vrij veel aandacht besteed aan milieuthema’s, zoals de benutting van stikstof en fosfaat, eiwit van eigen land, weidegang en was er vooral ook aandacht voor schoon water. Mede door die focus zijn deze kosten beperkt gebleven.

Grote variatie in resultaten

De variatie tussen de Koeien & Kansen-bedrijven is echter groot, net zoals bij de hele groep Nederlandse melkveebedrijven. De economisch minst presterende Koeien & Kansen-bedrijven kwamen in 2018 uit op een inkomen rond de nullijn, terwijl de economisch best presterende bedrijven 150.000 euro of meer verdienden.