Nieuws

Tien nieuwe deelnemers aan de slag met precisielandbouw

article_published_on_label
20 december 2019

Met tien nieuwe deelnemers gaat het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) het derde jaar in. De deelnemers komen uit de akkerbouw, melkveehouderij, vollegrondtuinbouw en fruitteelt.

Zes toepassingen

De ondernemers gaan stappen zetten op het vlak van precisielandbouw op hun bedrijven. Ze gaan aan de slag met:

  • Beregenen op maat
  • Sensor-gestuurde gewasbescherming
  • Monitoringssystemen gewassen
  • Precisiezaai in optimale bodem
  • Strokenteelten
  • Robottoepassingen in open teelten

Hulp van WUR

De ondernemers krijgen hulp van experts van Wageningen University & Research (WUR). Die gaan op hun bedrijven precisietechnieken toepassen die in aanleg praktijkrijp zijn, maar die nog maar mondjesmaat worden opgepakt. Vaak is dat het gevolg van onbekendheid met de mogelijkheden van de soms complexe technieken. Ook blijkt uit ervaringen van afgelopen jaar dat bij nader inzien sommige technieken minder praktijkrijp zijn dan verondersteld. Daarnaast is het verdienmodel voor de boer op voorhand niet altijd even duidelijk.

Doelen Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Om deze en andere hobbels weg te nemen, geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteuning in de vorm van experthulp onder de vlag van de proeftuin.

LNV wil met NPPL vier doelen realiseren:

  • Meer rendement voor de boer door lagere kosten en/of hogere opbrengsten
  • Verlaging van de milieubelasting door land- en tuinbouw
  • Een grotere voedselveiligheid door minder residu op producten
  • Een rijkere natuur

Derde jaar NPPL

Het vierjarige project NPPL is gestart in 2018 met zes akkerbouwers en met zes akkerbouwtoepassingen. In 2019 is deze groep aangevuld met een groep van tien agrarische ondernemers uit de melkveehouderij, bollenteelt en tuinbouw.

NPPL blijft ook deze ondernemers volgen.

NPPL-deelnemers fungeren als rolmodel

NPPL-deelnemers zijn geen koplopers als het gaat om precisielandbouw. Ze zijn er wel in geïnteresseerd, willen stappen vooruit zetten en zijn bereid er zo nodig in te investeren. In de selectie is erop gelet of ze als rolmodel kunnen fungeren voor collega's die dezelfde kant op willen.

Transparantie en onafhankelijk advies zijn belangrijk binnen NPPL. Ervaringen met de precisietoepassingen op de bedrijven van de NPPL-deelnemers worden naar buiten gebracht. Het gaat uiteindelijk om een ecologisch en economisch duurzamere en voedselveilige landbouw. Dan is het nuttig te weten wat werkt, maar ook wat (nog) niet werkt of wat beter kan.