Vergelijk Soil, Water, Atmosphere met andere opleidingen

Vergelijking van de bacheloropleiding Soil, Water, Atmosphere met andere opleidingen in Wageningen of met opleidingen bij andere instellingen.

Vergelijk met andere opleidingen in Wageningen

Bij Wageningen University & Research zijn er verschillend opleidingen die zich met hetzelfde domein bezig houden als Soil, Water, Atmosphere. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen deze opleidingen. We hebben het voor je op een rijtje gezet.

BSc Bos- en Natuurbeheer

De opleiding Soil, Water, Atmosphere besteedt ook aandacht aan bos- en natuurgebieden (als een mogelijke landgebruiksvorm). Een belangrijk verschil in insteek is dat Bos- en Natuurbeheer vooral naar de ecologische en maatschappelijke aspecten kijkt (bijv. ontwikkeling soortenrijkdom en hoe mensen met de natuur omgaan) en Soil, Water, Atmosphere kijkt naar de natuurwetenschappelijke aspecten (bijv. waterstroming in/bij een natuurgebied).

BSc Internationaal Land and Water Management

De opleiding Soil, Water, Atmosphere is gericht op de interactie tussen fysische en chemische processen in de domeinen ‘bodem en ondergrond’, ‘grond- en oppervlaktewater’, en ‘atmosfeer’. Bij de opleiding Soil, Water, Atmosphere werk je vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief aan maatschappelijk relevante thema’s als overstromingsrisico’s en erosie. Maar de maatschappij en sociaaleconomische factoren spelen geen rol binnen de opleiding wat bij International Land and Water Management wel het geval is.

BSc Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

Soil, Water, Atmosphere kijkt naar het landschap vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief. Het is een echte Bèta-opleiding. Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning gebruikt wel natuurwetenschappelijke kennis als basis, maar ook sociaal economische spelen een belangrijke rol in de opleiding. En bij Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning ontwerp je in een creatief proces uiteindelijk het landschap van de toekomst.

BSc Environmental Sciences

Soil, Water, Atmosphere heeft de kennis van de processen in de bodem, het water en de atmosfeer centraal staan. De milieuaspecten komen vooral terug in landschapsvorming, stromingsprocessen of transport van opgeloste stoffen vanuit een natuurwetenschappelijke benadering. Je houdt je wel bezig met berekeningen en modelleren aan milieuproblemen. Maar de maatschappelijke kanten als milieubeleid- en management komen niet terug in de opleiding Bodem, Water, Atmosfeer.

Vergelijk met opleidingen bij andere instellingen

De Bachelor Soil, Water, Atmosphere heeft een aantal opleidingen bij andere Nederlandse universiteiten die zich met de zelfde onderwerpen bezig houden. Er zijn wel een aantal belangrijke verschillen tussen deze opleidingen en Soil, Water, Atmosphere. We hebben het voor je op een rijtje gezet.

Aardwetenschappen, Universiteit Utrecht

De opleidingen hebben een vergelijkbaar werkdomein, met dien verstande dat UU-Aardwetenschappen ook de diepe ondergrond nadrukkelijk in de opleiding meeneemt.

Bij Soil, Water, Atmosphere worden ook de chemische aspecten in bodem, water en atmosfeer, de biologische aspecten (vegetatie) en de atmosferische aspecten onderdeel van de opleiding zijn. Steekwoorden voor Aardwetenschappen zijn 'geologie' en 'geomorfologie', en voor Soil, Water, Atmosphere 'bodemvorming geomorfologie', 'hydrologie' en 'meteorologie klimatologie'.

Aardwetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

Aardwetenschappen en Soil, Water, Atmosphere zijn beiden natuurwetenschappelijke opleidingen over het systeem aarde. Ook in lesvormen zijn de opleidingen vergelijkbaar: er zijn ongeveer evenveel colleges en veldpractica.

Het verschil tussen beide opleidingen is dat Aardwetenschappen meer aandacht besteedt aan de (diepere) geologie terwijl Soil, Water, Atmosphere juist veel meer ingaat op de samenhang tussen de processen tussen de drie domeinen; Bodem, Water en Atmosfeer.

Future Planet Studies, Universiteit van Amsterdam

In de opleiding Future Planet Studies worden ook de maatschappelijke componenten uitgebreid behandeld. Dus ook met de major Aardwetenschappen zal je dan ook wat minder Bodem, Water, Atmosfeer vakken krijgen.

Wel komen in de opleidingen deels vergelijkbare vraagstukken aan bod. Het algemene karakter van de opleiding is voornamelijk een combinatie van technische en sociaal-economische aspecten, terwijl Soil, Water, Atmosphere juist een technische natuurwetenschappelijke opleiding is.

Applied Earth Sciences, TU Delft

Technical Earth Sciences focust zich op het deel van de aarde dat in sterke wisselwerking staat met onze leefomgeving; de aardkorst. De opleiding richt zich op het combineren van kennis over de aarde met techniek om bijvoorbeeld effecten van klimaatverandering te monitoren en voorspellen, of te onderzoeken hoe we duurzamer met de aarde om kunnen gaan. Soil, Water, Atmosphere focust meer op het leren begrijpen van de 3 systemen, bodem, water en atmosfeer en hoe die elkaar beïnvloeden en legt op deze wijze een link met klimaatverandering. Tijdens je studie Soil, Water, Atmosphere leer je bijvoorbeeld het ‘lezen van een landschap’ en daarmee begrijpen wat de geologische achtergrond is van een gebied.

In Applied Earth Science wordt onderscheid gemaakt in ‘de ondergrond’, ‘het aardoppervlak’ en ‘de atmosfeer’ en wordt er een link gelegd met technische innovaties. Deze kennis kan bijvoorbeeld worden toegepast om de energie transitie op een duurzame manier te versnellen. De thema’s zijn dus vergelijkbaar, maar de focus is verschillend.

Natuur- en Sterrenkunde, Universiteit Utrecht

Zowel Natuur- en Sterrenkunde als Soil, Water, Atmosphere leiden op wetenschappelijk niveau meteorologen op. De insteek is echter behoorlijk verschillend. De meteorologische aspecten van Soil, Water, Atmosphere zijn een combinatie van theorie en praktijk (toepassing), gekoppeld aan de processen aan en onder het aardoppervlak, waar Natuur- en Sterrenkunde theoretischer van aard is.

Civiele Techniek, TU Delft

Zowel Soil, Water, Atmosphere als de Civiele Techniek leidt (onder andere) op tot academisch geschoold hydroloog (na de afronding van een bijbehorende master).

De insteek van de opleidingen verschilt echter wel sterk. De opleiding Soil, Water, Atmosphere ziet de hydrologie als integraal onderdeel van het aardse domein (inclusief atmosfeer), waar de opleiding Civiele Techniek het zwaartepunt vooral heeft liggen bij de wis- en natuurkunde van de grote civieltechnische constructies (bruggen, waterwerken), dus vanuit de constructieleer. Ook is binnen Civiele Techniek geen aandacht voor meteorologie en bodemkunde.