Board of Education

Het College van Bestuur heeft voor alle opleidingen van de universiteit gezamenlijk één bestuur ingesteld, te weten de Board of Education. De Board of Education bestaat uit acht leden: vier hoogleraren en vier studentleden. De Board is verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit en vernieuwing van de door de NVAO geaccrediteerde bachelor en masteropleidingen van de universiteit. De Board of Education adviseert het College van Bestuur daarnaast over een aantal specifieke onderwijszaken.

Het College van Bestuur benoemt de leden van de Board of Education. De zittingstermijn van de studentleden bedraagt één jaar, die van de hoogleraarleden twee jaar. De leden kunnen tweemaal herbenoemd worden. De Dean of Education zit de Board of Education voor, zonder daar zelf deel vanuit te maken.

Taken en bevoegdheden

De Board of Education heeft de volgende taken en bevoegdheden:

  • de jaarlijkse vaststelling of wijziging van de onderwijsprogramma's van de opleidingen, op voorstel van de betreffende opleidingscommissie;
  • het opstellen van kwaliteitsnormen voor de onderwijsprogramma’s;
  • de regelmatige beoordeling van de onderwijsprogramma's van de opleidingen op basis van de vastgestelde kwaliteitsnormen;
  • eenmaal per jaar de vaststelling van het plan voor vernieuwing van de opleidingen;
  • de vaststelling van de begroting van de opleidingen;
  • het voeren van overleg met de opleidingscommissies over onderwerpen waarover de opleidingscommissies advies van de BoE vragen, of waarover de BoE advies vraagt van de opleidingscommissies.

De Board of Education adviseert het College van Bestuur onder andere over:

  • het instellen en opheffen van opleidingen;
  • het Onderwijs- en Examenreglement;
  • de instelling, verlenging en opheffing van leerstoelen,

maar ook over onderwerpen die rechtstreeks verband houden met de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleidingsprogramma’s, zoals academische vaardigheden in de programma’s, het bindend studieadvies, en het instellen van een numerus fixus voor programma’s.

Verantwoording

De Board of Education brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het College van Bestuur over haar activiteiten en de kwaliteit van het onderwijs in de opleidingsprogramma’s.

Board of education

Prof dr ir Dick de Ridder
Prof dr ir Dick de Ridder

Prof dr Bettina Bock
Prof dr Bettina Bock

Prof dr Ellis Hoffland
Prof dr Ellis Hoffland

Prof dr ir Jan Kammenga
Prof dr ir Jan Kammenga

Gerwin Pol
Gerwin Pol

Judith Kikkert
Judith Kikkert

Anchu Regi
Anchu Regi

Marieke van Vonderen
Marieke van Vonderen

Prof. Arnold Bregt Technical Chair and Dean of Education
Prof. Arnold Bregt Technical Chair and Dean of Education

Carlijn Braam Secretary Board of Education
Carlijn Braam Secretary Board of Education

Lonneke Bentinck, Assistant Board of Education
Lonneke Bentinck, Assistant Board of Education