Studentenstatuut 2012-2013

Het studentenstatuut bevat de rechten en verplichtingen van studenten van Wageningen University. Deze rechten en verplichtingen zijn gebaseerd op verschillende reglementen en regelingen van Wageningen University en op wetgeving die van toepassing is op studenten van alle Nederlandse universiteiten.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het statuut en zorgt ervoor dat het zo nodig jaarlijks worden aangepast. Eventuele urgente wijzigingen zullen via Resource en MyPortal aan studenten bekend worden gemaakt. Het studentenstatuut wordt in het Nederlands en in het Engels gepubliceerd op de website van Wageningen University.

Studenten kunnen aan dit statuut rechten ontlenen, met een uitzondering van die passages die, ondanks onze inspanningen dat te voorkomen, in tegenspraak zijn met de wet.

Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: een opleidingsspecifiek deel en een instellingsdeel.
Het opleidingsspecifieke deel waarin de structuur en de onderdelen van het programma worden beschreven, staat in het Study Handbook. Het instellingsdeel van het statuut bestaat uit de regelingen die op deze pagina worden genoemd.

Het Studentenstatuut 2012-2013 is door de Raad van Bestuur in augustus 2012 vastgesteld, na instemming van de Studentenraad te hebben verkregen op 4 juli 2012.


Regelingen rond onderwijs en onderzoek

Onderwijskaders Alle opleidingen voldoen aan de onderwijskaders van de universiteit (zie het Study Handbook).
Onderwijs en examenregeling bachelor- en masteropleidingen De regels rond onderwijs en examens in de bachelor- en masteropleidingen. Opleidingsspecifieke informatie over onderwijs en examens is vermeld in het Study Handbook.
Regels en richtlijnen examencommissies De regels en richtlijnen rond examens in de bachelor- en masteropleidingen; de rol en verantwoordelijkheden van de examencommissies.
Code of Behaviour Foreign Languages De regels voor het gebruik van vreemde talen in het onderwijs.
Gedragscode Wetenschapsbeoefening De regels waaraan iedereen gebonden is (studenten en onderzoekers) die zich aan de universiteit bezighoudt met onderzoek.
Richtlijnen voor werken in een multiculturele setting Richtlijnen Wageningen UR voor de manier waarop mensen geacht worden met elkaar om te gaan in een internationale, multiculturele organisatie.

Studentenfaciliteiten en studiebegeleiding

Studentenvoorzieningen Beschrijving van de voorzieningen voor studenten, anders dan onderwijsvoorzieningen.
Studie- en studentenbegeleiding Beschrijving van de studie- en studentenbegeleiding.
Studeren met een functionele beperking Beschrijving van de ondersteuning van studenten met een functionele beperking.

Financiële regelingen

Regeling bijdrage WU in onkosten student Regeling over welke onkosten van studenten voor rekening komen van de universiteit en welke voor rekening van studenten.
Profileringsfonds Het profileringsfonds is de bundeling van verschillende regelingen voor financiële ondersteuning van studenten: 1. Financiële ondersteuning studenten (FOS-regeling), inclusief compensatie Halbe heffing in geval van FOS-overmacht. 2. Extra study financing for students in Master’s programmes in Social Sciences, inclusief compensatie hale Heffing Social Sciences. 3. Regeling beurzen voor niet-EER studenten. 4. Sociaal Noodfonds.
Regeling subsidie vaccinatie- en reiskosten Regeling voor de tegemoetkoming in bepaalde kosten die studenten maken voor reizen naar het buitenland in het kader van minoren, stages en afstudeervakken.

Rechten, plichten en rechtsbescherming studenten

Inschrijfbesluit regulier Rechten en plichten van studenten die zich inschrijven bij Wageningen University, 'als student'.
Inschrijfbesluit niet-regulier Rechten en plichten van studenten die zich inschrijven bij Wageningen University, anders dan 'als student'.
Rechtsbescherming studenten Regels en procedures voor het geval een student het niet eens is met of in zijn belang wordt geschaad door een besluit.
Reglement bescherming persoonsgegevens Reglement waarin de universiteit aangeeft hoe ze omgaat met de bescherming van persoonsgegevens.
Reglement voor het gebruik van het digitale netwerk Wageningen UR Gedragscode voor het gebruik van de netwerkfaciliteiten van Wageningen UR
Reglement Cameratoezicht Regels rond het gebruik van camera’s door Wageningen UR