Project

BIOVALOR

Kringlooplandbouw vraagt om optimaal gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en rest- en afvalstromen welke beschikbaar zijn in de regio. Het doel van het project is om in de praktijk herwonnen meststoffen te winnen uit organische reststromen en industrieel afvalwater door toepassing van bestaande en nieuwe technieken waarbij de samenstelling van deze producten beter aansluiten bij de behoeften van het gewas waardoor de benutting van nutriënten toeneemt. Ook wordt er gewerkt aan het verwerken van organische reststromen tot nutriënt-arme organische bodemverbeteraars voor toepassing op zandgronden en productie van circulaire grondstoffen voor potgrond als vervanging voor fossiel veen.

Voor de nieuwe verwerkingsroutes worden voordelen in termen van broeikasgasemissies geschat (met Life Cycle Analysis - LCAs) en voor de eindproducten worden emissies van nutriënten naar bodem, water en lucht bepaald om zo afwentelingseffecten te voorkomen.


Het project is opgezet rond vier casussen waarbinnen op een praktijklocatie gewerkt wordt aan de productie van nieuwe bemestingsproducten:

  1. Testen van nieuwe technieken voor stikstofterugwinning uit proceswater;
  2. Optimaliseren van de fosfaatterugwinning uit co-vergiste mest en praktijktoepassing van de producten;
  3. Hergebruiken van nutriënten uit afvalwater van de zuivelindustrie;
  4. Praktijktesten met circulaire grondstoffen voor potgrond uit digestaat.


Binnen iedere casus wordt met het bedrijfsleven gewerkt aan het implementeren, testen en monitoren van technieken en het toepassen van herwonnen bemestingsproducten in de praktijk. Uitvoering van pot- en demonstratieproeven met eindproducten vormen een belangrijk onderdeel evenals het vaststellen van de business case. De productie en de kwaliteit van de herwonnen organische en minerale meststoffen wordt, voor zover mogelijk, in de praktijk getest om het perspectief voor alle partijen in de keten duidelijk te maken en zo een boost te geven aan de implementatie van kringlooplandbouw en de circulaire economie.

Publicaties