Project

LULUCF

Landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (LULUCF: Land Use, Land-Use Change and Forestry) is een van de sectoren waarvoor landen hun emissies en verwijderingen van broeikasgassen moeten rapporteren. LULUCF is de enige sector waarbij netto verwijderingen van CO2 uit de atmosfeer mogelijk zijn door vastlegging van koolstof in biomassa (hout, planten) en bodem. Om na 2050 daadwerkelijk negatieve emissies te realiseren, zoals in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, zullen naast emissiereducerende maatregelen ook maatregelen genomen moeten worden die CO2 verwijderingen doen toenemen. Daarmee wordt de rol van de LULUCF-categorieën steeds belangrijker.

Met dat toenemende belang van de LULUCF-categorieën in gedachten heeft de Europese Commissie in samenspraak met de lidstaten nieuwe regels opgesteld om de prestaties van de LULUCF-sector te monitoren, rapporteren en beoordelen. Daarvoor zijn de afgelopen jaren een besluit (529/2013/EU) en verordening (841/2018/EU) opgesteld die richtlijnen geven voor monitoring en rapportage van de klimaatprestaties van LULUCF in de lidstaten. De ontwikkelingen in monitoring en monitoringsmethodiek zullen robuust en onomstreden moeten zijn.

In de LULUCF verordeningen (EU Besluit 529/2013[1] en verordening 841/2018[2]) wordt aangegeven op welke manier broeikasgasemissies uit landgebruik, landgebruiksveranderingen en bosbouw gemonitord moeten gaan worden en hoe hierover gerapporteerd moet worden. De invoering en ontwikkeling van de methodiek gaat stapsgewijs en is gedifferentieerd voor verschillende onderdelen van het landgebruik, zoals gras- en akkerland, bos, wetlands en bebouwd gebied. Dit project ondersteund de Nederlandse overheid in het inzichtelijk maken van de consequenties van de verordeningen voor beleid en omgekeerd wat beleidskeuzes zullen betekenen voor de te rapporteren klimaatprestatie voor de LULUCF categorieën. Daarnaast ondersteund het project de overheid bij de verplichte rapportages onder EU besluit 529/2013 en de LULUCF verordening 841/2018  en voert het methodeontwikkelingen door om de toekomstige rapportage voor verordening 841/2018 mogelijk te maken.

Abstract

The LULUCF regulations (EU Decision 529/2013 and Regulation 841/2018) indicate how greenhouse gas emissions from land use, land use change and forestry should be monitored and how this should be reported. The introduction and development of the method is done step by step and is differentiated for different parts of the land use, such as grassland and cropland, forest, wetlands and built-up area. This project supports the Dutch government in providing insight into the consequences of the regulations for policy and vice versa what policy choices will mean for the reportable climate performance for the LULUCF categories. In addition, the project supports the government with the mandatory reporting under EU decision 529/2013 and the LULUCF regulation 841/2018 and implements method developments to enable future reporting for regulation 841/2018.


[1] Besluit Nr. 529/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, inzake boekhoudregels met betrekking tot broeikasgasemissies en -verwijderingen als gevolg van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw en inzake informatie betreffende acties met betrekking tot deze activiteiten.

[2] Verordening (EU) 2018/841 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018, inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit nr. 529/2013/EU

Publicaties