Over Wageningen Bioveterinary Research

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is een internationaal gerenommeerde onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van gezondheid van dier en mens. De kernactiviteiten zijn wetenschappelijk, praktijkgericht onderzoek en diagnostiek.

WBVR is onderdeel van Wageningen University & Research. Onze missie is bij te dragen aan een samenleving waarin dier en mens gezond samen leven door (verspreiding van) ziekten te voorkomen en gezondheid te bevorderen. Ons instituut richt zich daarom met hoogwaardig onderzoek op de thema’s One Health, duurzame dierhouderij en diagnostiek. We werken samen met overheden, bedrijven, non-gouvernementele organisaties en andere ondersteunde fondsen. Ook bieden we consultancy op het gebied van diergezondheid.

Voor verschillende dierziekten is WBVR het nationale referentielaboratorium (NRL) in Nederland. Vanuit die rol adviseren we de nationale overheid als het gaat om verschillende aspecten rondom dierziektepreventie en/of -bestrijding.

Onze afdeling Diagnostiek en Crisisorganisatie doet op jaarbasis zo’n 250.000 analyses voor het vaststellen of uitsluiten van de aanwezigheid van ziekteverwekkers bij paarden, landbouwhuisdieren, huisdieren, wilde fauna, vissen en schaal- en schelpdieren. Hiermee dragen we bij aan het onderzoek naar en controleren op dierziekten en aan samenleving waarin mens en dier gezond samen leven.

Wageningen Bioveterinary Research in het kort:

 • Onafhankelijk wetenschappelijk, praktijkgericht onderzoek
 • Diagnostiek (en crisisorganisatie) dierziekten en zoönosen
 • Wettelijke onderzoekstaken (WOT)
 • Nationaal referentielaboratorium dierziekten (NRL)
 • Onderzoek op het gebied van One Health, duurzame dierhouderij en diermodellen
 • Gezondheid voor dier en mens
 • Klinische studies

Bijna 220 jaar toegepast wetenschappelijk onderzoek

In 2024 vieren we 120 jaar toegepast wetenschappelijk veterinair onderzoek in Nederland! In 1904 startte de eerste voorloper van WBVR als de Rijksseruminrichting (RSI) in Rotterdam. In 1959 fuseerde RSI met het Staatsveeartsenijkundig Onderzoeksinstituut (SVOI) in Amsterdam tot het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI). Eind 1994 fuseerden vier onderzoekinstituten van DLO (Dienst Landbouwkundig Onderzoek) tot ID-DLO (Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid); die instituten waren Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI), Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO), Instituut voor Veevoeding onderzoek (IVVO) en Centrum voor Onderzoek en Voorlichting in de Pluimveehouderij (COVP). Via ID-DLO, ID-Lelystad, CIDC-Lelystad en de Divisie Infectieziekten van Animal Sciences Group en Central Veterinary Institute (CVI) zijn we nu Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

Hoogtepunten in ons bestaan zijn de ontwikkeling van het DIVA-principe die mogelijk maakt om gevaccineerde dieren te onderscheiden van geïnfecteerde dieren en de ontwikkeling van vele vaccins en nieuwe technieken. Enkele virussen en bacteriën werden door het instituut voor het eerst in Nederland geïsoleerde en ontdekt, zoals het Lelystadvirus PRRSV. WBVR heeft bijgedragen aan de uitroeiing van diverse veeziekten en zoönosen in Nederland en Europa. Met de vele wetenschappelijke publicaties in de afgelopen 120 jaar heeft Wageningen Bioveterinary Research met zijn voorgangers een wezenlijke bijdrage aan de wereld van wetenschap en aan de maatschappij geleverd.

Lees meer:

Nationaal referentielaboratorium (NRL)

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is het nationale referentielaboratorium (NRL) voor diverse, veelal meldingsplichtige dierziekten. Voor deze dierziekten stelt ons instituut de de definitieve diagnose. De nationale overheid is hiervoor opdrachtgever.

Dat betekent dat WBVR:

 • Wettelijke onderzoekstaken meldingsplichtige ziekten bij dieren uitvoert
 • Het enige referentielaboratorium in Nederland voor meldingsplichtige dierziekten is waarop (inter)nationale regelgeving geldt
 • Diagnostiek en advies bij verdenkingen van besmettelijke meldingsplichtige dierziekten uitvoert
 • Antibioticaresistentie in landbouwhuisdieren monitort
 • Internationaal World Organisation for Animal Health (WOAH) referentielaboratorium voor Campylobacter is, samen met de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht.
 • Door FAO VN is aangewezen als referentiecentrum op het gebied van mond- en klauwzeer (MKZ) en veterinaire epidemiologie

Lees meer:

Speerpunten in ons onderzoek

Onderzoek en diagnostiek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) richt zich op een maatschappij waarin dier en mens gezond samenleven. Ons onderzoek sluit aan op en wordt gedaan in wisselwerking met de kennis, expertise en faciliteiten die WBVR ter beschikking heeft, onder andere ten behoeve van de diagnostiek en crisisorganisatie van dierziekten en zoönosen.

We hebben veel kennis over uiteenlopende dierziekten en zoönosen in huis. Deze expertise heeft in het verleden al geleid tot onder andere de ontwikkeling van (mondiale) strategieën voor de bestrijding van pathogenen. Op de kennis van dierziekten wordt zowel nationaal als internationaal een beroep gedaan in het onderzoek naar zoönosen. Recent leverde WBVR een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar en de diagnostiek van SARS-CoV-2 (COVID-19) in Nederland. Daarvoor werden onder andere de laboratoriumfaciliteiten ingezet, maar ook de kennis van onze zoönosenexperts.

De drie speerpunten in ons onderzoek zijn:

 1. Gezondheid van dier en mens (One Health)
 2. Weerbare dierhouderij
 3. Diermodellen

Uitgangspunt bij ons onderzoek is gezondheid bevorderen en ziekte voorkomen. Om dat te kunnen realiseren, zijn kennis en begrip van de ziekte en de ziekteverwekker van groot belang. Door zelf onderzoek te doen, en daarvoor ook intensief samen te werken met verschillende stakeholders in binnen- en buitenland dragen we bij aan een gezonde samenleving.

Lees meer:

Onderzoeksfaciliteiten

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft laboratoria en dierfaciliteiten, waarbinnen voor mens en dier veilig met infectieuze ziekteverwekkers gewerkt kan worden. Onze faciliteiten zijn uniek in Nederland en worden ingezet voor diagnostiek, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek ten behoeve van de bevordering van gezondheid van dier en mens.

Een groot deel van ons werk vindt plaats binnen de zogenaamde High Containment Unit. De HCU is een hoog beveiligd, volledig geïsoleerd laboratoriumcomplex. We beschikken binnen onze gebouwen over faciliteiten die voldoen aan humaan biosafety level 3 (hBSL3) en veterinair biosafety level (vBSL4). Dit geldt zowel door de laboratoria als de aansluitende dierfaciliteit.

Biosafety levels onderzoeksfaciliteiten WBVR
Biosafety levels onderzoeksfaciliteiten WBVR

Onze faciliteiten zijn geschikt voor alle maten dieren; van muis tot koe. De technische installatie van de faciliteiten garandeert een optimaal klimaatbeheersingssysteem en faciliteert de mogelijkheid veilig te werken met infectieuze ziekteverwerkers.

Lees meer:

Contractonderzoek

Wageningen Bioveterinary Research zet de expertise op het gebied van dierziekten in voor het vinden van effectieve oplossingen voor vragen van overheden en bedrijven. Daarvoor verrichten we voor onze opdrachtgevers preklinisch en klinisch studies. Ook zijn we partner in innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten, bijvoorbeeld gericht op het vinden van een goede preventie- of bestrijdingsstrategie, zoals het ontwikkelen van vaccins.

WBVR heeft uitstekende mogelijkheden voor klinische, pre-klinische en pre-competitieve (laboratorium) studies. Hiermee kunnen dierziekten, behandelmethoden en de werking van diergeneesmiddelen, waaronder vaccins, bij het doeldier onderzocht worden. We hebben bio-beveiligde faciliteiten waar dieronderzoek met (zeer) besmettelijke ziektekiemen mogelijk is. Voor (pre)klinische studies beschikken we onder andere over kennis in:

 • Dierziekten
 • Diermodellen (in vivo en in vitro)
 • Diagnostische testen
 • Bioinformatica
 • Testontwikkeling (o.a. desinfectantia en antilichamen)
 • Statistiek
 • Vaccinontwikkeling (o.a. Rift Valley fever onderzoek)

We beschikken ook over goed geoutilleerde operatiekamers. In combinatie met biotechnische expertise biedt Wageningen Bioveterinary Research een breed scala aan technieken op het gebied van chirurgie, automatische toedieningen, monsternames en dataverzameling.

Kwaliteitscertificering

Wageningen Bioveterinary Research is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 standaard. Verder zijn ringtesten ISO 17043:2010 (scope R021) geaccrediteerd, laboratorium analyses ISO 17025:2017 (scope L389) geaccrediteerd en er is een volledige AAALAC accreditatie voor hoogkwalitatieve zorg en welzijn voor dieren en medewerkers.

Opdrachtgevers

We werken met overheden en bedrijven samen op het gebied van biotechnologie, vlees- en visverwerking en (veterinaire) farmacie. Onze beschikbare expertise is in alle opzichten zeer breed; van praktisch tot wetenschappelijk, van specialistisch tot multidisciplinair en van diervoeding tot dierhouderijsystemen.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere:

 • Lokale, nationale en internationale overheden
 • Belangenorganisaties
 • (Inter)nationaal bedrijfsleven/ industrie