Natuurlijke hulpbronnen - Nexus

Door de groei van de wereldbevolking en onze huidige manier van leven verandert het klimaat, raken natuurlijke hulpbronnen uitgeput en neemt de vervuiling toe. Alleen door wonen, werken, recreëren, voedselproductie en consumptie structureel duurzaam in te richten kunnen we het tij keren.

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Meer met minder doen en deze verandering goed organiseren, betekent dat verschillende vragen  beantwoord moeten worden. Welke governance-mechanismen zijn noodzakelijk voor het beheer van de schaarse hulpbronnen en hoe organiseren wij deze? Hoe kun je ecosysteemdiensten op waarde schatten? Waar komen door de schuivende klimaatzones de toekomstige voedselproductie-gebieden in de wereld? Welk beleid is nodig om te komen tot duurzaam gebruik van zee en kustzones? Zijn er alternatieve energiebronnen en is het gebruik van biologische producten als grondstof voor energie en chemie een oplossing? 

Climate proof

Naast de noodzaak voor verandering, zijn er ook kansen voor overheden en bedrijven om de samenleving te verduurzamen én economische waarde te creëren. Het Europees milieu- en klimaatbeleid heeft dan ook hoge ambities om de Europese economie versneld te verduurzamen en de samenleving ‘climate proof’ te maken. Een uitdaging die vraagt om sociaaleconomische inzichten, onderbouwde kennis, indicatoren en adviezen. Wageningen Economic Research voorziet in fact-based informatie waarop bedrijven en overheden hun beslissingen op dit gebied kunnen baseren. En met het bevorderen van gedragsverandering via economische prikkels en overheidsbeleid, het ontwikkelen van indicatoren en het monitoren en evalueren van beleid helpen wij onze klanten in de transitie naar een duurzame samenleving.

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan sterk oplopende kosten in de toekomst verminderen, en hergebruik van grondstoffen kan tekorten helpen voorkomen.
Floor Brouwer, Wageningen Economic Research-onderzoeker