Modellen

Modellen en tools helpen op een strategische manier een complex economisch probleem op bedrijfs-, sector- of macroniveau aan te pakken. Het is een gestructureerde manier om een beslissings- of keuze probleem te analyseren. Een model kan helpen een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen en ervoor zorgen dat er geen belangrijke invalshoeken worden vergeten. Wageningen Economic Research maakt gebruik van diverse kwantitatieve modellen.

MAGNET

MAGNET is een algemeen evenwichtsmodel van de wereldeconomie. Het model beschrijft de ontwikkeling van prijzen, productie en handel  op het niveau van individuele landen. Het model wordt door Wageningen Economic Research gebruikt om de gevolgen van veranderingen in de wereldeconomie en beleidswijzigingen, zoals internationale handelsbelemmeringen, door te rekenen. Het model is een belangrijke hoeksteen binnen Wageningen Economic Research voor kwantitatieve analyses voor de bioeconomy en voedselzekerheid.


ORANGE

ORANGE is een algemeen evenwichtsmodel van de Nederlandse economie op provinciaal niveau. Het verbindt de agrarische sector met de andere economische sectoren en kan dus gebruikt worden om gevolgen van algemeen economische beleid en algemene economische ontwikkelingen op de agrarische sector, en vice versa, door te rekenen. 


DRAM

DRAM is een geregionaliseerd PMP-model van de Nederlandse landbouw. Het model heeft een hoog detailniveau naar regio’s en bedrijfstypes. Het wordt gebruikt om beleidswijzigingen en gevolgen van externe invloeden op de Nederlandse landbouw door te rekenen, met bijzondere aandacht voor milieuaspecten.


MAMBO

MAMBO is een op Big Data (van alle Nederlandese  landbouwbedrijven) gebaseerd econometrisch model  van gebruik, productie en transport van mineralen in Nederland. Het model wordt gebruikt om gevolgen van landbouw- en mineralenbeleid voor het milieu op nationaal of regionaal niveau door te rekenen.


SERES

Het model SERES (Selection of Reserve Sites) is ontwikkeld als uitbreiding van het kosteneffectiviteitsinstrumentarium waarmee op basis van de kosten en ruimtelijke interactie een selectie van gebieden kan worden gemaakt. Hiermee kan de potentiële bijdrage van natuurgebieden, zoals de Ecologische Hoofdstructuur, aan het duurzaam behoud van doelsoorten worden bepaald. SERES voert een ruimtelijke, economische optimalisatie uit op basis van de uitkomsten van LARCH, een ruimtelijk verspreidingsmodel van soorten, en op basis van informatie uit een natuurbeheerskostendatabase.


SERA

SERA is een ruimtelijk, expliciet agent-based model (computationeel model waarin het effect van de actie en interactie van de afzonderlijke onderdelen op het systeem als geheel wordt bestudeerd) voor het simuleren van gevolgen van externe ontwikkelingen in prijzen en beleid op de economische en ecologische veerkracht van kleinere regio’s. Dit gebeurt op basis van gedetailleerde informatie (topografie, perceelsgebruik, bodemkaart, grondwaterkaart, agrarische populatie, veestapel, landschapskwaliteit enzovoort).


FES

FES is een financieel-economisch microsimulatiemodel. Op basis van het Bedrijveninformatienet rekent het model de gevolgen door van beleidsmaatregelen die investeringen van agrarische bedrijven vergen. Het gaat hierbij om de gevolgen van de investeringen voor de financiële positie en het inkomen van de agrarische ondernemers.

Modellen Wageningen Economic Research

Modellen Wageningen Economic Research

FLAME

FLAME is een bio-economisch model voor de melkveehouderij dat op basis van optimalisatie het ondernemersgedrag simuleert. Het model geeft de agronomische, milieu en economische effecten weer van een verandering in prijzen, beleid en/of technische ontwikkeling. Het kan voor een breed spectrum aan beleidsevaluaties gebruikt worden. Een toepassing voor in het onderwijs en/of individuele ondernemers is in ontwikkeling. Daarnaast wordt het model verbreedt naar toepassingen in de tuinbouw en de varkenshouderij.


AGMEMOD

AGMEMOD is een econometrisch model van de landbouw in EU-lidstaten en kandidaat-leden dat door Wageningen Economic Research in een consortium met instellingen in andere Europese landen wordt beheerd. Het model wordt gebruikt om EU-beleid en gevolgen van toetreding door te rekenen.


CAPRI

CAPRI is een PMP-model van de Europese landbouw op regionaal niveau (NUTS2, Eurostat). Het model is oorspronkelijk ontwikkeld door de universiteit van Bonn. Het wordt door Wageningen Economic Research vooral gebruikt bij onderzoek in Europese consortia, om gevolgen van landbouwbeleid voor regionale ontwikkeling, natuur, milieu en landschap door te rekenen.


HORTUS

HORTUS  is een partieel evenwichtsmodel, vraag en aanbod worden in slechts één sector expliciet berekend, van tuinbouw in Europese landen met een hoog detailniveau in tuinbouwsectoren. Het model wordt door Wageningen Economic Research gebruikt om gevolgen van ontwikkelingen in beleid, internationale markten en consumentenvoorkeuren voor de tuinbouwsector door te rekenen.   


FISHRENT

FISHRENT is een geregionaliseerd  bio-economisch model van Europese visserijen.  Het model simuleert gevolgen van veranderingen in bijvoorbeeld beleid, visstand of olieprijs voor kosten en opbrengsten van visserij op het detailniveau van afzonderlijke vloten en vissoorten.


De modellen AGMEMOD, CAPRI, HORTUS, en FISHRENT zijn gericht op de Europese economie, waarbij de rest van de wereld één regio is. Deze modellen gaan tot in detail in op de agrarische sector.