Eemshaven Binnentalud

Kwaliteit Grasbekleding Dijken

Veilige dijken zijn van groot belang voor Nederland, aangezien een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt. In de toekomst zal dit belang alleen maar toenemen als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en voortgaande bodemdaling. Daarnaast hebben dijken een potentiële waarde voor de biodiversiteit.

Hoe sterk een dijk is hangt onder meer af van de erosiebestendigheid van het buiten- en binnentalud. Om het talud stabiel te maken en te beschermen tegen invloeden van weer en water wordt een dijklichaam voorzien van een bekleding van asfalt, basalt, beton, gras of een combinatie hiervan. De sterkte van een grasbekleding en de waarde voor de biodiversiteit wordt sterk beïnvloed door het beheer en de soortensamenstelling van ingezaaide grassen en kruiden.

Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI)

Volgens de Waterwet moeten beheerders van primaire waterkeringen tenminste eens in de twaalf jaar beoordelen of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Eerder Wagenings onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van de grasbekleding samenhangt met de volgende aspecten:

  • de doorworteling van de bodem;
  • de bedekking door kruiden en gewassen;
  • de soortenrijkdom van de vegetatie (biodiversiteit);
  • het typebeheer van de grasbekleding.

Deze aspecten waren onderdeel van de beoordeling volgens de VTV. Deze aspecten worden nog steeds gebruikt in onderzoek naar de kwaliteit van (primaire) waterkeringen. In 2017 is in het WBI de beoordeling vereenvoudigd tot de bedekking van de vegetatie, die ook in de huidige BOI nog wordt gebruikt.

Beheeradviezen en onderzoek

Wageningen Environmental Research heeft ruim 25 jaar ervaring met onderzoek en advies over erosiebestendigheid en biodiversiteit van dijkgraslanden. Naast achterliggend ecologisch onderzoek heeft onze organisatie bijgedragen aan golfoverslagproeven en aan de ontwikkeling VTV toetsingsmethodiek grasbekleding aan de hand van vegetatiesamenstelling, doorworteling en geslotenheid. We zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling van beheer en van nieuwe gras/kruidenmengsels. Daarnaast verzorgen we dijkkwaliteitstoetsen en beheeradviezen voor opdrachtgevers. We hebben bijgedragen aan de “handreiking grasbekleding” en de deltafact “bloemrijke sterke dijken” van de STOWA.

Wageningen Environmental Research wil graag met u meedenken bij het vinden van een oplossing bij een probleem of bij het zoeken naar kansen in het gevoerde dijkgraslandbeheer. Samen zoeken we naar een beheervorm die zowel veiligheid, efficiëntie als natuurwaarden oplevert. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren dijkgraslandtoetsingen, beheerevaluaties en expert inschattingen van de effectiviteit van (beheer)maatregelen. Daarbij kan binnen de eigen organisatie gebruik gemaakt worden van een groot netwerk van specialisten op het gebied van natuurbeheer, bodem, waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit), governance en ruimtelijke planvorming.

Publicaties over dijken

Zoeken in de bibliotheek van Wageningen University & Research

In de Bibliotheek van Wageningen University & Research vindt u alles wat er door Wageningen Environmental Research is gepubliceerd over dijken. Hierbij een tip om het meest actuele overzicht te genereren:

  • Ga naar Bibliotheek Wageningen University & Research / Wageningen Yield
  • Kies voor Advanced Search
  • Vul in bij Title word(s): dijkgr* or dijkbeh* or erosiebestendigheid
  • en bij Author(s): Huiskes or Smits or Frissel or Schaffers or Hazebroek or Sprangers or Van Adrichem or Paulissen or Van der Zee
  • Klik op Search