STONE

Regionale emissies van nutriënten - STONE

Op verzoek van het Ministerie van V&W zijn de regionale nutriëntenemissies vanuit het landelijke gebied voor ca. 350 deelstroomgebieden gegenereerd zodat deze gebruikt kunnen worden voor studies die in het kader van de Kaderrichtlijn Water worden uitgevoerd. Op deze pagina kunt u deze emissiegegevens downloaden.

De gegevens zijn gegenereerd met het nationale modelinstrumentarium STONE dat tot stand is gekomen in een samenwerkingsverband tussen het Milieu & NatuurPlanbureau (MNP), Rijksinstituut voor Zoetwater en afvalwater (RIZA) en Wageningen University & Research.

De basisgegevens zijn afkomstig van een studie die met dit instrumentarium in 2005 is uitgevoerd (Willems et al., 2005). In deze studie zijn de gevolgen van verschillende rekenvarianten voor het mestbeleid vergeleken met de berekende “huidige nutriëntenemissies” vanuit de landbouwgronden (situatie 2003). De effecten in nutriëntenemissies worden weergegeven voor de jaren 2015 en 2030.

De volgende gegevens zijn per deelstroomgebied beschikbaar

  • De berekende gemiddelde N- en P-belasting van het oppervlaktewater vanuit de bodem (zowel in kg als in kg/ha geleverd)
  • De spreiding van de resultaten binnen elk deelstroomgebied wordt zichtbaar gemaakt via de mediaanwaarde, en de 10-, 20-, 80- en 90-percentielen.

Indien in de komende jaren nieuwe berekeningen worden uitgevoerd, zullen ook deze geactualiseerde gegevens door de Stuurgroep STONE beschikbaar gesteld worden. De informatie die thans beschikbaar wordt gesteld is in nauw overleg met de RAO’s (regionaal ambtelijk overleg van de stroomgebieden) tot stand gekomen en wordt beschouwd als maximaal haalbare informatie op dit moment. Mocht u nog aanvullende wensen hebben dan verzoeken wij u om een mail te sturen naar Leo Renaud van de stuurgroep STONE.