SynBioSys - Syntaxonomisch Biologisch Systeem

Een informatiesysteem waarmee de gebruiker kan beoordelen met welke plantengemeenschappen zijn eigen gegevens (soortenlijst, vegetatieopname, tabel) de grootste verwantschap vertoont.

SynBioSys is de afkorting van ‘Syntaxonomisch Biologisch Systeem’. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de basis van dit programma wordt gevormd door het niveau van de levensgemeenschap. Om een breed scala aan biologische informatie toegankelijk te maken worden classificatiesystemen ingezet op het niveau van de plantengemeenschap, het landschap en de soort. Hieraan zijn momenteel drie andere indelingen toegevoegd (SBB-vegetatietypologie, Natura 2000-habitattypen, Index-NL). Van belang hierbij is dat de verschillende lagen onderling gekoppeld zijn.

Het ‘hart’ van het informatiesysteem wordt gevormd door identificatieprogrammatuur, waarmee de gebruiker kan beoordelen met welke plantengemeenschappen zijn eigen gegevens (soortenlijst, vegetatieopname, tabel) de grootste verwantschap vertoont; het fundament wordt gevormd door de Landelijke Vegetatie Databank (LVD), in beheer bij Wageningen Environmental Research. In dit bestand zijn inmiddels zo'n 550.000 vegetatieopnamen bijeengebracht, uit de periode 1930 tot heden.

Plantengemeenschappen

Wat het eerste informatieniveau betreft, wordt van iedere plantengemeenschap uit ons land informatie gegeven over soortensamenstelling, ecologie, successie, structuur, verspreiding en natuurbeheer, en wel door middel van teksten, verspreidingskaarten, tabellen, foto's, literatuur en allerlei grafieken.

Landschappen

Met betrekking tot het landschapsniveau is een analyse van het Nederlandse landschap verricht uitgaande van een hiërarchische indeling in fysisch-geografische regio’s, series en fysiotopen. Fysiotopen zijn daarbij te definiëren als landschappelijke eenheden met een min of meer gelijke abiotiek. Per fysiotoop worden de voorkomende plantengemeenschappen, verspreiding, fysiografie, bodemeigenschappen, humusvormen, ontwikkeling van de vegetatie in termen van successie en vervanging besproken en wordt fotomateriaal gepresenteerd. Hierbij wordt voortgeborduurd op ervaringen die zijn opgedaan in de projecten ‘Bosecosystemen van Nederland’ en ‘Wegen naar Natuurdoeltypen’.

Soorten

Voor het niveau van de soorten is de indeling in plantenfamilies als basis gebruikt. Per soort kan vervolgens een soortbeschrijving (via www.soortenbank.nl) worden opgeroepen en verspreidingsgegevens - vooralsnog voor een beperkte groep gebruikers - worden getoond via FLORBASE (FLORON & Nationaal Herbarium Nederland). De weergegeven ecologie, sociologie en co-existentie van elke soort is afgeleid van de opnamen waarin de soort in de Landelijke Vegetatie Databank voorkomt. Tenslotte kunnen via Google afbeeldingen van de geselecteerde soort worden opgevraagd.