Climate Resilience

Het klimaat verandert, en dat heeft gevolgen voor de samenleving en ecosystemen. Het team Klimaatbestendigheid doet hier onderzoek naar: we kijken hoe kwetsbaar gebieden zijn voor klimaatverandering – nu en in de toekomst – en wat er nodig is om deze gebieden klimaatbestendig te maken.

We werken in twee verschillende gebieden: het urbane én rurale landschap. De stad krijgt steeds meer te maken met hevige regenval, overstromingen en hittegolven. Door klimaatverandering wordt ook het landelijk gebied vaker geconfronteerd met perioden van teveel water, afgewisseld met perioden van droogte en een toenemende verzilting.

We werken aan klimaatbestendigheid voor, en nauw samen met, beleidsmakers, lokale autoriteiten, de agri- en foodsector, en plattelands- en stedenbouwkundigen, zowel in Nederland als internationaal. We maken gebruik van de meest actuele klimaatmodellen, data en kunstmatige intelligentie, om zowel de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen als de potentie voor slimme adaptatie en mitigatie oplossingen. Daarbij hanteren we twee onderzoekstrategieën:

Nature-based Solutions

Om klimaatbestendigheid te vergroten zoeken we slimme oplossingen gebaseerd op natuurlijke processen: Nature-based Solutions (NbS). Daarbij kijken we niet alleen naar het klimaat, maar ook naar samenhang met andere vraagstukken, zoals biodiversiteit, voedsel, mobiliteit en energie. Zowel in de stad als in het landelijk gebied werken we aan integrale ruimtelijke oplossingen en gebruiken we natuurlijke processen in het landschap. Kennis en data over bodem, water en klimaat staan aan de basis van duurzame oplossingen. Zo doen we onderzoek naar het vermogen van landschappen om water te zuiveren en een zoetwatervoorraad te creëren, en tegelijkertijd positief bij te dragen aan biodiversiteit. Een voorbeeld is de integrale visie die uitgewerkt is voor hoe Nederland over honderd jaar toekomstbestendig is ingericht: Nederland in 2120.

Klimaatdiensten

We werken met de nieuwste klimaatmodellen en data om inzicht te bieden in de risico’s en kansen in de stad en landelijk gebied als gevolg van klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van risico’s op hittestress en wateroverlast in steden, of aan veranderingen in gewasopbrengst en de effecten van adaptatiemaatregelen hierop.

Door klimaatdata te koppelen aan andere data (o.a. vegetatie, grondwater) werken wij aan Nature-based Solutions die toekomst bestendig zijn. Zo werken wij bv aan de vraag “welke type bomen kunnen we waar in de stad planten met oog op hittestress, wateroverlast en droogte als gevolg van klimaatverandering, nu en in de toekomst?”

Publicaties

Lees ook