Monitoring dioxines, PCB's en vlamvertragers

Monitoring dioxines, PCB's, PFAS en vlamvertragers in agrarische- en visserijproducten

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) analyseert Wageningen Food Safety Research monsters van agrarische producten van dierlijke oorsprong op dioxinen, PCB's,gebromeerde vlamvertragers (BFR’s) en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). De matrices zijn: vlees, melk, eieren en vis.

De monstername vindt plaats tijdens het primaire productieproces en tijdens het verwerken (bijvoorbeeld in slachthuizen of bij melkophaaldiensten).

Voor dioxine-achtige stoffen worden 350 monsters eerst gescreend met de DR CALUX®-methode. Monsters die een signaal geven dat boven de laagste actiegrens ligt zijn verdacht. Deze monsters worden verder onderzocht met behulp van GC/HRMS als bevestigingsmethode. Ongeveer 25 vis, schaal- en schelpdieren worden bemonsterd door onderzoeksschepen of verkregen via de veiling. Kweekvis wordt bemonsterd via de vishandel.

Achtergrondconcentraties

Additioneel worden er, in het kader van de EU-monitoring van achtergrondconcentraties van dioxinen, dioxineachtige PCB's, niet-dioxine-achtige PCB’s in voedingsmiddelen, elk jaar ongeveer 100 monsters voedingsmiddelen (zoals vlees, melk en eieren) met GC/HRMS onderzocht. Dit betreft willekeurige monsters uit de groep monsters die zijn gescreend met de DR CALUX®-methode.

In deze monsters wordt ook gekeken naar PBDE’s. Bovendien worden er tevens 150 monsters van primaire agrarische producten, met de LC/MS onderzocht op aanwezigheid van PFAS’s. De vismonsters en schaal- en schelpdiermonsters worden geanalyseerd op dioxines en PCB’s, BFR’s (PBDE’s en hexabromocyclododecanen (HBCDD’s), PFAS’s, organochloorpesticiden (OCP’s).

Afgezien van de monitoring voeren we, als dat nodig blijkt, extra metingen uit op een specifiek product.

Wetgeving

Europese wetgeving met betrekking tot actiegrenzen en maximum waarden voor dioxinen, dioxineachtige PCB's en niet-dioxineachtige PCB’s in voedingsmiddelen staat in Verordening (EG) No 1881/2006. Voor BFR’s en PFAS’s zijn geen normen.

Resultaten monitoring dioxinen, PCB's, BFR’s, OCP’s en PFAS’s

De monitoringsresultaten kunt u vinden op onze pagina ResearchData.