Zandsuppleties

Door stormen en veranderd getij door waterkeringen verdwijnt zand van onze kusten en deltagebieden. Daarmee verzwakken duinen en dijken en lopen foerageer- en rustgebieden van dieren gevaar. Een oplossing voor deze 'zandhonger' zijn zandsuppleties, waarbij zand uit zee wordt gewonnen en op de kust wordt aangebracht. Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de optimale wijze van zandwinning en zandsuppleren voor de natuur.

  • zandmotor-800x530.jpg

Zandsuppleties Oosterschelde

De Oosterschelde lijdt onder zandhonger: erosie van de zandplaten en schorren. Dit komt door verminderd getij, veroorzaakt door de aanleg van de Oosterscheldekering. Om de foerageergebieden van vogels zoals steltlopers te beschermen, evenals de rustgebieden van zeehonden, wordt door Rijkswaterstaat zand in de geulen gewonnen en gestort op platen in de Oosterschelde. Wageningen Marine Research onderzoekt en evalueert in opdracht van Rijkswaterstaat het effect van deze suppleties op het functioneren van het ecosysteem en op de opbrengst van nabijgelegen mosselpercelen. 

Bij de Oesterdam zijn naast zandsuppleties ook oesterriffen aangelegd als kustbescherming. Oesterriffen helpen bij het tegengaan van erosie en vormen een leefomgeving voor krabben en andere bodemdieren.

Noordzeekust

Een megaproject is de Zandmotor, een vooroever-schiereiland dat langzaam wegspoelt en zand verspreidt langs de Zuid-Hollandse kust bij Kijkduin-Ter Heijde. Door het aanleggen van de Zandmotor hoeven hier geen vooroever- en strandsuppleties plaats te vinden. Onderzoek moet uitwijzen wat beter is voor de natuur: eenmalig heel veel zand aanbrengen of frequent kleinere beetjes. Wageningen Marine Research monitort vis, bodemdieren, vogels en zeezoogdieren in de ontstane zandplaat en lagune en langs de Nederlandse kust.

Door zand op te brengen voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in Noord-Holland is een nieuw duingebied ontstaan, dat op een natuurlijke manier de kust beschermt. Wageningse onderzoekers brachten de verwachte duinontwikkeling van het gebied in kaart.

Zandsuppleties Wadden

Ook voor de kust van de Waddeneilanden worden de mogelijke gevolgen van zandsuppleties onderzocht. Daarbij kijken we onder meer naar het effect van suppleties in de buitendelta’s op de foerageergebieden van grote sterns, een vogel die in grote getale op Texel, Griend en andere Waddeneilanden broedt.

Ons aanbod

  • Onderzoek, data en kennis over effecten zandsuppleties en zandwinning op habitat, populaties en gedrag van vogels, vissen, benthos en zeezoogdieren.

Showcase