Innovatie- en Demonstratie Centra (IDC's)

Voor een gezonde toekomst in de tuinbouw zijn innovatieve projecten noodzakelijk, waarbij door toepassing en implementatie van kennis een substantiële toename van productiviteit en kwaliteit van producten en productieprocessen bereikt wordt. De hoofdzaak is dat het effect zich niet beperkt tot een kleine groep ondernemers, maar dat de hele sector kan meeprofiteren. De Innovatie- en Demonstratie Centra (IDC's) zijn hierbij katalysator door de fysieke locatie, dicht bij de praktijk, waar ondernemers samen met onderzoek en onderwijs werken aan de toepassing en implementatie van kennis binnen en buiten de sector.

IDC Bollen & Vaste planten

Het IDC Bollen & Vaste planten is gehuisvest op de locatie van Wagningen Plant Research in Lisse. Het IDC biedt een dynamische omgeving waarin ondernemers en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van nieuwe technologieën en innovatieve methoden.

Het IDC helpt ondernemers in de Bollen- en Vasteplantensector innovaties te realiseren. Samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio Greenport Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector.

Negen organisaties bundelen de krachten om samen een brug te slaan naar of tussen ondernemers en andere stakeholders in de tuinbouwsector. Zij bieden de ondernemers ondersteuning bij hun kennis- en innovatievragen. Dit zal zowel vraag- als aanbodgestuurd plaatsvinden.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Kansen signaleren en kennis uitwisselen
 • Ondersteuning bieden bij het uitwerken van kansen
 • Demonstreren van nieuwe technologieën en innovatieve methoden
 • Creëren van een doorbraak in projecten en communicatie

Download:

  Contactpersoon: Barry Looman

  logobollen_dc02b97b_530x193.jpg
  DISCLAIMER%20BOLLEN3_f713386e_530x177.jpg
  GHC-logo-DEF_67d12a7b_183x31.jpg

  IDC Energie

  In het IDC Energie wordt gewerkt aan oplossingen voor energiezuinige kassen voor de glastuinbouw. De business unit Glastuinbouw test en demonstreert daarbij in nauwe samenwerking met de toeleverende industrie, telers en andere partijen, oplossingen voor een energiezuinige en –efficiënte glastuinbouw.

  Het IDC Energie heeft inmiddels al met een reeks van innovatieve kasconcepten bijgedragen aan nieuwe innovaties voor energiezuinige glastuinbouw. Ontvochtiging met buitenluchtaanzuiging, hoog geïsoleerde kassen en elektriciteit producerende kasdekken zijn daarbij slechts drie van de voorbeelden. Door voortdurende vernieuwing en vervanging van de kassen, de inrichting én de aansturing, worden in samenwerking met ondernemers aangetoond dat een top opbrengst en kwaliteit gecombineerd kunnen worden met een minimale inzet van energie.

  Doel

  Het doel is om nieuwe kennis en technieken voor minimalisatie van energiegebruik en toepassing van duurzame energie een stap verder naar praktijktoepassing binnen de glastuinbouw te brengen. Een hoge energie-efficiëntie en verdere toepassing van duurzame energie is voor de glastuinbouwsector van levensbelang. Energie vormt nog steeds een substantieel (en vaak groeiend) deel van de bedrijfskosten. Energiebesparende maatregelen hebben echter meestal forse gevolgen voor het kasklimaat en daarmee op de gewasgroei en de productie. Het vinden van de optimale oplossing vereist daarom maatwerk voor de diverse gewassen. In 2014 wordt een baanbrekend concept getest voor tomaat met als doelstelling een top productie te bereiken met een energiegebruik van minder dan 8m3 gas per m2. Ook zal de integratie van windmolens in een kascomplex worden getest en gedemonstreerd en er wordt een demonstratieproject ontwikkeld voor optimaal gebruik van zonlicht bij lichtgevoelige gewassen in combinatie met productie van elektriciteit.

  Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en LTO Glaskracht Nederland.

  Download:

  Contactpersoon: Silke Hemming

  ENERGY%20POS_fw_8b44448b_530x185.png
  DISGenergy2_e6926d89_530x175.jpg
  GHC-logo-DEF_67d12a7b_183x31.jpg

  IDC LED

  Om de mogelijkheden voor LED-toepassingen in de tuinbouw nog beter te kunnen onderzoeken en te demonstreren, hebben de business unit Glastuinbouw van Wageningen Plant Research en Philips Lighting B.V. de handen ineengeslagen.

  Het IDC LED is een faciliteit waarin gezamenlijk allerlei praktijkvragen op het gebied van LED-belichting onderzocht kunnen worden. De nieuwe generaties LEDs bieden namelijk steeds meer mogelijkheden voor de glastuinbouw. Het gaat hierbij om zowel assimilatielicht als stuurlicht.

  Download:

  Contactpersoon: Anja Dieleman

  logoled_86ffc96f_530x223.jpg
  philips2_95ffe2ae_239x44.jpg

  IDC Smaak

  IDC Smaak is een platform voor innovatie in smaak en gezondheid van groenten en fruit. Dit platform wordt getrokken vanuit het Smaakteam Bleiswijk van de business unit Glastuinbouw van Wageningen Plant Research. Smaakteam Bleiswijk is een Business-to-Business dienstverlener in smaakonderzoek voor alle spelers in de groenteketen.

  In het IDC Smaak werken onderzoek, veredeling, teelt, handel, retail en andere betrokkenen nauw samen om de smaak van verse groenten en fruit te promoten en te verbeteren.

  Doel

  Het doel van het IDC Smaak is het overdragen van kennis rond smaak, gezondheid en meerwaardecreatie van verse groenten en fruit. Hiervoor worden innovaties op het gebied van meerwaarde bij verse groenten gedemonstreerd en doorontwikkeld.

  Denk hierbij aan innovaties om de smaak te verbeteren, de gehaltes aan gezonde inhoudsstoffen te verhogen, en aan concepten om deze meerwaarde in de markt te verzilveren. IDC Smaak gaat rond deze thema’s ook workshops, demo’s en andere meetings organiseren.

  In 2014 wordt een testopstelling voor de teelt van smaakvolle aardbeien met hoge gehaltes gezonde inhoudsstoffen gedemonstreerd. Er worden verschillende rassen bij speciale belichting geteeld. De effecten op smaak en gezonde inhoudstoffen worden getoond.

  Downloads:

  Contactpersoon: Wouter Verkerke

  logosmaak_dcec1378_530x202.jpg
  eulogo_3757465b_530x179.jpg
  GHC-logo-DEF_67d12a7b_183x31.jpg

  IDC Water

  In het IDC Water staan oplossingen voor watergerelateerde vraagstukken in de glastuinbouw centraal. De business unit Glastuinbouw test en demonstreert daarbij in nauwe samenwerking met technologieleveranciers en andere belanghebbenden oplossingen voor een duurzame, wateremissieloze glastuinbouw.

  Doel

  Het doel is om nieuwe kennis en technieken een stap verder naar praktijktoepassing te krijgen. Goed en schoon water is voor de glastuinbouwsector van levensbelang. Gewassen hebben kwalitatief goed water nodig om te groeien. (Her)gebruik van water is niet altijd mogelijk vanwege bepaalde stoffen. In het IDC Water worden waterzuiveringstechnieken getest op effectiviteit en toepasbaarheid. Ook worden innovatieve duurzame teeltconcepten getest en gedemonstreerd. De uitgangspunten daarbij zijn optimaal gebruik van water en meststoffen en een nul-emissie.

  Download:

  Contactpersoon: Ellen Beerling

  logowater_c83ed642_530x213.jpg
  eulogo_3757465b_530x179.jpg
  GHC-logo-DEF_67d12a7b_183x31.jpg

  IDC Digitaal telen

  Om voor de glastuinbouwsector een gezonde toekomst te waarborgen zijn er in processen en producten, doorbraakinnovaties nodig op uiteenlopende terreinen. Hiervoor zijn innovatieve projecten noodzakelijk, waarbij door toepassing en implementatie van kennis, een substantiële toename van productiviteit en kwaliteit van producten en productieprocessen bereikt wordt. De hoofdzaak is dat het effect zich niet beperkt tot een kleine groep ondernemers, maar dat de hele sector kan meeprofiteren. De Innovatie- en Demonstratie Centra zijn hierbij katalysator door de fysieke locatie, dicht bij de praktijk, waar ondernemers samen met onderzoek en onderwijs werken aan de toepassing en implementatie van kennis binnen en buiten de sector.

  Altijd zicht op uw teelt

  Het IDC Digitaal Telen gaat telers helpen om afstanden te overbruggen. Teeltlocaties liggen steeds vaker verder uit elkaar en ondernemers en telers zijn niet meer altijd continu op het bedrijf om hun teelt te monitoren. Schaalvergroting en investeerders van buiten de sector maken het nodig de risico’s goed in beeld te brengen. Risicobeheersing is bij grote investeringen van levensbelang.

  Met bestaande technieken en sensortechnologieën, in combinatie met waarnemingen en handmatige registraties, wordt onderzocht met welke methodiek bovenstaande doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het IDC Digitaal Telen draagt bij aan innovaties in de tuinbouw door inzicht te verschaffen in de aanwezige beschikbare technieken en de benodigde technieken die kunnen bijdragen aan het complementeren van de methodiek van het telen op afstand.

  Het IDC Digitaal Telen is ingericht met een praktijkconforme teelt in een praktijk afdeling van het Improvement Centre die wordt gemonitord. Daarnaast is er een Control Room ingericht, gevestigd in het Horti House, waar de teeltdata uit de praktijk afdeling verzameld wordt en op basis van die data wordt de teelt in de praktijk afdeling, op afstand, gemonitord en gestuurd.

  Downloads:

  Contactpersoon: Eric Poot

  DIGITAALTELEN-POS_bfe6db1f_183x78.png
  eulogo_3757465b_530x179.jpg
  GHC-logo-DEF_67d12a7b_183x31.jpg
  GREENQ_ff162b72_183x136.jpg

  IDC Randwijk

  Het IDC Randwijk is een platform voor bedrijven in de fruitsector om innovaties en marktintroducties te demonstreren en uit te dragen. Bedrijven worden door onderzoekers en fruitteeltadviseurs begeleid in het verder ontwikkelen van hun bedrijfsambities. Het platform wordt getrokken door Wageningen University & Research.

  De Provincie Gelderland heeft voor drie jaar geld ter beschikking gesteld om innovaties in de Gelderse fruitteeltsector te stimuleren. Het zwaartepunt van het IDC Randwijk ligt op het demonstreren van innovaties en het organiseren van activiteiten voor verdere marktintroductie. Het IDC richt zich vooral op innovaties die leiden tot verbetering van de concurrentiepositie en verduurzaming van de sector: gewasbescherming en arbeid staan daarbij centraal.

  Activiteiten:

  • Stimuleren en initiëren van innovaties
  • Begeleiden van marktintroducties, met name door het demonstreren op Proeftuin Randwijk
  • Ondersteunen bij het uitwerken van innovaties zodat ze sneller doorontwikkeld kunnen tot een marktrijp product
  • Communicatie over de mogelijkheden die de innovaties bieden

  Om het bovenstaande te realiseren, organiseert IDC Randwijk innovatiemarkten voor Gelderse stakeholders en bedrijven. Ook zullen op de Proeftuin Randwijk nieuwe rassen en technieken permanent te zien zijn en voorlichting worden gegeven over de rassen en technieken. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om een quick scan te laten doen die snel duidelijkheid biedt of een innovatie of techniek snel kan worden verbeterd en geïmplementeerd kan worden.

  Wilt u als onderneming ook begeleid worden bij uw marktintroducties en ambities, neem dan contact met ons op!

  Contactpersoon: Marc Ravesloot

  randwijk-logos2_5479f63c_530x347.jpg

  IDC Robotica

  Het IDC (Innovatie Demonstratie Centrum) Robotica is een platform voor de glastuinbouw waarin het initiëren, organiseren, stimuleren, ontwikkelen en faciliteren van Robotica innovaties centraal staat. Glastuinbouwondernemers, technische bedrijven, onderzoek en onderwijsinstellingen werken samen aan nieuwe Robotica kennis en technieken voor in de glastuinbouw, welke bij implementatie moeten leiden tot arbeidsverlichting, -efficiëntie, -effectiviteit en/of kostenverlaging in de kwekerij.

  Het Robotica ontwikkelplatform voor de glastuinbouw

  De komende jaren gaan Demokwekerij Westland, TNO en TU Delft als initiatiefnemers van dit IDC daarom aan de slag met: demonstreren van technieken, uitdagen van ondernemers, uitvoeren van ontwikkeltrajecten en creëren van doorbraak innovaties. Hiermee ondersteunen zij de Nederlandse glastuinbouw in een ‘veranderende’ wereld waarin technische verbeteringen, schaalvergroting, arbeidsefficiëntie en internationalisatie continu belangrijke kenmerken zijn.

  Demonstreren van technieken

  De expositieruimte van het IDC is een dynamisch ingerichte ruimte waar continu huidige en experimentele technieken te zien zijn. Technieken die reeds in de glastuinbouwsector worden toepast, evenals Robotica technieken uit andere sectoren. Denk aan: mechatronica, pneumatiek, aandrijftechniek, hydrauliek, elektronica en vision systemen. De bezoekers (kwekers, onderwijs en kennisinstellingen, en technische toeleveringsbedrijven uit binnen- en buitenland) krijgen hiermee inzicht in de kansen en bedreigingen van deze technieken. En ook in de benodigde ontwikkelstappen om tot een (nieuwe) toepassing of functionaliteit voor de glastuinbouw te komen.

  Download:

  Contactpersoon: Eric Poot

  eulogo_3757465b_530x179.jpg
  ROBOTICA_POS_74e5a4f8_530x231.png
  Demokwekerij-Westland_4f9d57fe_183x80.JPG
  GHC-logo-DEF_67d12a7b_183x31.jpg

  IDC Zachtfruit

  Omdat geïmporteerd zachtfruit kwalitatief nogal eens tegenvalt, is er vanuit de afzet een toenemende vraag naar jaarrond levering van een kwalitatief goed Nederlands product. De laatste jaren breidt de teelt van zachtfruit, zoals aardbeien, frambozen en bramen onder glas, dan ook sterk uit. Om ook in de wintermaanden vruchten met een goede smaak te kunnen leveren, is een kasteelt met de juiste belichting noodzakelijk.

  Bij verschillende zachtfruitgewassen zijn er nog veel vragen over de lichtbenuttingsefficiëntie, optimale belichtingsduur en klimaat, beste lichtkleuren voor gewas en vruchten, het al dan niet diffuus zijn van het glas, weerbaarheid tegen ziekten en plagen, smaak en gezondheidsbevorderende stoffen, raseffecten, e.d..

  Doel

  Kennis verzamelen over meer fundamentele processen in zachtfruitgewassen en daarmee telers handvatten bieden om de productie en kwaliteit te verbeteren bij een efficiënt energiegebruik en beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

  Belangrijkste thema’s

  • Groene gewasbescherming / weerbaarheid
  • Efficiënt gebruik van energie, CO2 en (groei)licht
  • Nieuwe teeltsystemen
  • Smaak en gezondheid

  Nieuws:

  Al het nieuws van WUR Glastuinbouw