Activiteit

Praktijkdag Suikerbieten 2023 in Westmaas

Op donderdag 31 augustus 2023 houden Wageningen University & Research Open Teelten, IRS (kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) en Cosun Beet Company een heuse ‘Praktijkdag Suikerbieten’ in Westmaas.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

do 31 augustus 2023 09:00 tot 18:00

Duur Bezoekers hoeven zich niet vooraf aan te melden, u bent zonder aanmelding van harte welkom. Het aanmelden voor de rondleidingen kan ter plaatse.
Locatie Open teelten Westmaas

Doel

Het doel van de dag is om de bezoekers te informeren over een aantal ontwikkelingen binnen de suikerbietenteelt en praktische handvatten te bieden voor de teelt op het eigen bedrijf. Door interessante rondleidingen en een bedrijvenmarkt waarop aanbieders van alle facetten van de suikerbietenteelt zich presenteren is er genoeg te ontdekken.

Doelgroep

De Praktijkdag Suikerbieten 2023 richt zich met name op suikerbietentelers en loonwerkers uit Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en adviespartijen in de sector.

Opzet

Bezoekers kunnen drie rondleidingen naar keuze volgen. De bezoekers worden, afhankelijk van de belangstelling, in groepen ingedeeld. De bedrijvenmarkt is tussen de blokken door te bezoeken. Op de bedrijvenmarkt staan ook nog drie inhoudelijke onderwerpen die bezocht kunnen worden.

Licentieverlenging

Licentieverlenging (Uitvoeren en Bedrijfsvoeren gewasbescherming) voor het onderdeel “Teelt” is mogelijk indien twee rondleidingen en de bedrijvenmarkt bezocht worden. U start dan om 9.30 uur of om 11.30 uur met uw programma. Aanmelden voor licentieverlenging kan via bureau Erkenningen of ter plaatse. Meldt u zich uiterlijk een half uur voor de starttijd bij de aanmeldtent. Kosten voor deelname aan de licentieverlenging bedragen € 75,-.

Onderwerpen van de rondleiding

Blok A

 • NKG – Derk van Balen (WUR)

Suikerbieten worden steeds vaker geteeld in een systeem van niet kerende ofwel gereduceerde grondbewerking. De ervaringen van 13 jaar onderzoek met suikerbietenteelt met gereduceerde grondbewerking op zavel-, zand- en dalgrond helpen bij het benoemen van de voorwaarden voor een geslaagde teelt. Wat zijn de resultaten en hoe verhoudt zich dit tot suikerbieten geteeld op geploegde of gespitte grond?

 • Vergelingsziekte – Levine de Zinger (IRS)

Pas in de zomer en het najaar is te zien of de vergelingsziektebeheersing is geslaagd. Het is niet voor 100% te voorkomen. Er zullen altijd bladluizen met virus zijn die het gewas infecteren. Telers kunnen er alleen voor zorgen dat er zo min mogelijk kansen zijn voor verspreiding. Essentieel is het voorkomen van aanwezigheid van virusbronnen in de winter, zoals het tijdig opruimen van bietenhopen. Belangrijk in het voorjaar is ook tijd te maken voor het wekelijks tellen van groene bladluizen vanaf opkomst tot aan half juli; in te grijpen op moment van overschrijding van de schadedrempel en een bespuiting uit te voeren met een selectief middel. In deze presentatie worden daarnaast toekomstgerichte beheersingsmethoden besproken: tussenzaai van gerst en het stimuleren van natuurlijke vijanden.

 • Peilgestuurde drainage – Peter Lerink (H-WodKa)

Het opzetten van het slootpeil om water in te laten via de drains is een bekende methode om het gewas van vocht te voorzien. Deze methode wordt wel omgekeerde drainage genoemd. In de afgelopen 3 jaar heeft HWodKa in een POP3-pilot van 60 ha ervaring opgedaan met een nieuw systeem om via omgekeerde drainage het grondwaterpeil te regelen op (sub-)perceelschaal. Tijdens de Bietendag 2023 worden deze ervaringen met u gedeeld.

Blok B

 • Rassen – Martijn Leijdekkers (IRS)

Het maken van de juiste rassenkeuze is een belangrijk startpunt voor een geslaagd volgend teeltseizoen. Weten welke resistenties en overige raseigenschappen belangrijk zijn voor het perceel waarop de bieten geteeld gaan worden en daarop de keuze baseren is cruciaal om problemen met diverse ziekten en plagen te voorkomen. Het aanbod van rassen met meervoudige resistenties neemt nog steeds toe. Wat valt er voor komend jaar te kiezen en wat kunnen we de komende jaren nog verwachten? Aan de hand van de rassendemo worden de beschikbare en in ontwikkeling zijnde resistenties nader toegelicht.

 • Stikstofbemesting – André van Valen (IRS)

De stikstofvoorziening vormt een belangrijke pijler onder de bemestingsstrategie van suikerbieten. Hoewel opbrengsten in de laatste decennia toenamen, bleef het bemestingsadvies onveranderd dankzij de verbeterde stikstofbenutting van de nieuwere rassen. Omdat het aanbod aan meststoffen en toepassingstechnieken verandert, is het zinvol om te blijven zoeken naar manieren om de bemesting te optimaliseren. Denk aan het plaatsen van stikstof dichtbij het bietenzaad, door het kiezen van een andere meststof of door de timing aan te passen. Op het proefveld in Westmaas wordt hiernaar gekeken. Tijdens de rondgang wordt een toelichting gegeven bij het onderzoek dat hieraan plaatsvindt.

 • Bladschimmels – Bram Hanse (IRS)

Bladschimmels komen elk jaar weer terug. Het moment en de mate varieert door de weersomstandigheden. Het microklimaat in de laag met loof bepaalt of een schimmelspore kan infecteren of niet. Deze infectiewaarden worden inzichtelijk gemaakt met een sensor via de BAS-app en www.irs.nl/bladschimmels.

Het doel van de bladschimmelbeheersing is voldoende groen loof op het moment van oogst, of bij late oogst voldoende groen loof half oktober. Dat kan door te proberen het aantal sporen (besmettingsgraad) op een perceel zo laag mogelijk te houden en om de schimmels indirect (via de elicitor Charge) of direct (met fungiciden) te bestrijden. Daarnaast kan er bij de rassenkeuze gekozen worden voor rassen met een hogere bladgezondheid. Deze onderdelen van de bladschimmelbeheersing worden toegelicht.

Blok C

 • Rooitechnieken – Jan-Kees Boonman (IRS)

Bij het rooien van suikerbieten is het doel om het maximale te oogsten wat gegroeid is. De uitdaging daarin is om bietverliezen zoveel mogelijk te beperken, maar tegelijkertijd tarra maximaal te verwijderen en de bodem minimaal te belasten. De leveringsvoorwaarden zijn eenvoudig: hele biet, géén groen. Dit betekend dat de gehele biet geleverd kan worden, waarbij bladresten en grondtarra zoveel mogelijk verwijderd zijn. De grootste uitdaging is om ook de kop en de punt van de biet aan de hoop te krijgen. Resultaten van rooichecks van Cosun Beet Company tonen aan dat bepaalde rooitechnieken hierin bij kunnen dragen. Verschillende rooitechnieken zullen worden belicht en besproken aan de hand van de uitkomsten van de rooichecks.

 • Toekomsttechnieken in onkruidbeheersing – Corne Lugtenburg en Johan Booij (WUR)

Komende jaren zal de beschikbaarheid van het aantal gewasbeschermingsmiddelen sterk dalen. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee bij o.a. de onkruidbeheersing in verschillende gewassen. Gelukkig zijn de ontwikkelingen van alternatieve technieken de afgelopen 5 jaar snel gegaan. Maar het draait niet alleen om (nieuwe) technieken toepassen: het gaat ook om een set integrale beheersmaatregelen toegespitst op het bedrijf, grondsoort, bouwplan en weersomstandigheden. Hierover gaan we met u in gesprek.

 • Veiligheid – Peter Bredius (Stigas) en Maurice Steinbusch (Cumela)
 1. Hoe gaan wij om met machineveiligheid; storingen en verstoppingen, uit een rijdende trekker / machine stappen, zelfbouw en aanpassingen van machines, etc.;
 2. Aanrijdgevaar groot materieel; denk ook aan kinderen op het erf;
 3. Draaiende en bewegende delen; zoals aftakassen en zeefraderen;
 4. Kans op enkels verzwikken of breken door uit machines te springen; dragen van klompschoenen.

Blok D

 • Bewaring – Martijn Leijdekkers (IRS)

Gerichte aandacht voor oogst en bewaring is een voorwaarde om de verliezen tijdens het bewaren van bieten zoveel mogelijk te beperken. Uit bewaaronderzoek wat de afgelopen jaren is uitgevoerd zijn diverse tips en tops afgeleid voor het optimaal bewaren van bieten. In de stand op de bedrijvenmarkt worden de belangrijkste aandachtspunten getoond en toegelicht.

 • Onkruidherkenning – Sjef van der Heijden (IRS)

Voor een goede onkruidbestrijding is het belangrijk om de aanwezige onkruiden te kennen en herkennen. Hierdoor wordt een optimale inzet van herbiciden gebruikt, eventueel gecombineerd met een mechanische aanpak. In de stand tonen we allerlei voorkomende onkruiden, we zijn benieuwd of u ze direct kent. En anders kan een app op uw mobiele telefoon u helpen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan resistente onkruiden en de mogelijke consequenties voor de teelt.

 • Diagnostiek – Linda Geenen-Frijters en Ellen van Oorschot (IRS)

Tijdens de suikerbietenteelt kunnen allerlei schadebeelden zichtbaar zijn. Het stellen van de juiste diagnose is belangrijk, om zo de schadeverwekker gericht aan te kunnen pakken. Sommige problemen, zoals een resistentie-doorbrekende rhizomanie of wortelrot veroorzaakt door stengelaaltjes of aphanomyces kunnen in het seizoen niet meer opgelost worden. Maar, door het vaststellen van de oorzaak kan door bijvoorbeeld vruchtwisseling of de juiste rassenkeuze in de toekomst schade worden voorkomen. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij bladschimmels, kan vaak nog wel in het seizoen worden ingegrepen. Zodra de eerste (nieuwe) bladvlekjes zichtbaar zijn, is het belangrijk om vast te stellen of deze veroorzaakt worden door een bladschimmel.

Daarom willen wij telers uitnodigen om zelf enkele bladeren met vlekjes van hun perceel te verzamelen, voor een live determinatie op bladschimmels bij diagnostiek op de praktijkdag!

Daarnaast worden er verschillende tips en aanwijzingen gegeven, waar u op kunt letten voor het achterhalen van de oorzaak van verschillende ziektebeelden.

 • Meer kennis, betere teelt! – Evelien Drenth en Bert Waterink – (BO Akkerbouw)

Alle telers van granen, suikerbieten en aardappelen betalen mee aan het programma Onderzoek en Innovatie, uitgevoerd door BO Akkerbouw. De verkregen kennis uit onderzoeken wordt breed beschikbaar gesteld aan de sector. Maar BO Akkerbouw doet meer. Bezoek tijdens de Praktijkdag Suikerbieten onze stand voor handige tips om Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes) en de bietenvergelingsziekte te beheersen. Ook geven we je graag meer informatie over het certificeringsschema Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) dat onlangs bekroond is met ´goud´. VVAK-gecertificeerde akkerbouwers voldoen aan het hoogste niveau van duurzaamheid van de internationale standaard Farm Sustainability Assessment (FSA) 3.0 van het SAI Platform. Voor telers met gewascertificaten verandert er hierdoor iets. Kom langs en we geven je graag meer informatie.

 • Teeltvoorschrift vergelingsziekte