Project

Behoeftebepaling rituele onbedwelmde slacht

WEcR is gevraagd mede invulling te geven aan de behoeftebepaling zoals genoemd in het addendum convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (artikel 3) door het kwantificeren van data en cijfers m.b.t. productie en consumptie.

In het addendum op het convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (artikel 3) is met de convenantspartijen afgesproken dat een stelsel zal worden vormgegeven waarmee geborgd wordt dat het aantal dieren dat voor onbedwelmde rituele slacht aangeboden wordt, beperkt wordt tot dat aantal dat nodig is voor de Nederlandse behoefte aan onbedwelmd ritueel geslacht vlees (de zogenoemde behoeftebepaling). Bij het bepalen van de Nederlandse behoefte kan volgens het convenant rekening worden gehouden met de zogenaamde vierkantsverwaarding, de bevoorrading van vliegtuigen en schepen en met tijdelijk in Nederland verblijvende gelovigen. Vierkantsverwaarding betreft het vraagstuk hoe alle delen van een karkas te gelde kunnen worden gebracht.

Na vaststelling van het addendum is getracht invulling aan de behoeftebepaling te geven door het kwantificeren van data en cijfers die de convenantspartijen aanleverden. Omdat vrijwel onmogelijk is om de daadwerkelijk behoefte aan vlees van onbedwelmd ritueel geslachte dieren objectief vast te stellen en de uitkomsten bovendien altijd tot maatschappelijke discussie zullen leiden, zal het stelsel dat in artikel 3 van het addendum is afgesproken, gebaseerd moeten worden op een andere manier dan door een directe vergelijking van behoefte en het aantal geslachte dieren. Wageningen Research is gevraagd om bij te dragen aan inzichten die de uitvoering van dit punt uit het addendum kunnen ondersteunen. De in dit onderzoek geformuleerde antwoorden kunnen de hoofdvraag mee helpen beantwoorden.

Publicaties