Project

Instrumentaria blootstelling waterorganismen ikv NL toelating en KRW

In dit project wordt gewerkt aan ontwikkeling en onderbouwing van methodieken voor de beoordeling van blootstelling van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen in kader van de Nederlandse toelating en de toelating op EU niveau.

Doelstelling

Eerder werd in Nederland de mate van blootstelling vastgesteld door een verouderd instrumentarium zonder drainpijp. In dit project wordt de blootstelling bepaald door drie bronnen: drifdepositie, atmosferische depositie en uitspoeling via drainpijpen. Er is onvoldoende inzicht in het relatieve belang van deze drie bronnen als functie van de eigenschappen van de stof. Daardoor is het onduidelijk hoe groot de sturende rol van driftreducerende technieken en maatregelen in dit nieuwe instrumentarium is. Inzicht hierin is van belang voor EL&I en ook bijvoorbeeld de Land en Tuinbouw Orgaisatie (LTO).

De doelstellingen van dit project zijn:
  • het ontwikkelen van software-onderdelen van het Nederlandse toelatingsinstrumentarium voor blootstelling van waterorganismen (TOXSWA-rekenhart en DRAINBOW-user-interface), (TOXSWA = TOXic substances in Surface WAters);
  • inzicht krijgen in de gevoeligheid van de blootstellingsconcentratie in de geselecteerde Nederlandse scenario’s voor emissiereducerende maatregelen en stofeigenschappen;
  • validatiestatus van het TOXSWA-model verhogen.

Beoogd resultaat

  • TOXSWA-rekenhart gereed per 1 april 2011 en DRAINBOW-user-interface per 15 juni 2011. Beschrijving van het user-interface (in vorm van Alterra-rapport) gereed per eind 2011.
  • Onderdelen van hoofdstukken van een rapport of een zelfstandig rapport (ter discussie in Werkgroep Blootstelling Waterorganismen) over de gevoeligheid van de blootstelling voor genoemde factoren per 1 september 2011.
  • Conceptpublicatie over de toets van TOXSWA aan het veldexperiment per 1 juli 2011.
  • CD-ROM met alle relevante resultaten van het Brakel-experiment op toegankelijke wijze vastgelegd per eind 2011.

Werkwijze

De aanpak van de software ontwikkeling en de gevoeligheidsberekeningen wordt bepaald door de ontwikkelingen en de wetenschappelijke meningsvorming in de Werkgroep Blootstelling Waterorganismen. Twee medewerkers van het Alterra-team nemen deel in de werkgroep. Naar verwachting wordt de software in het voorjaar opgeleverd. De gevoeligheidsberekeningen worden naar verwachting afgerond in het voorjaar.
Het TOXSWA-model wordt getoetst aan reeds beschikbare experimenten die op het proefslotencomplex ‘Sinderhoeve’ zijn uitgevoerd. Verder worden de resultaten van het Brakel-experiment (uitgevoerd in 2009) in digitaal toegankelijke vorm vastgelegd (als voorbereiding op definitieve rapportage van dit experiment in 2012). Deze vastlegging is nodig omdat anders het risico bestaat dat waardevolle informatie verloren gaat.

Publicaties