Project

Integrale aanpak voor opsporing van ongewenst perfluorstoffen in de waterketen

De aanwezigheid van per- en polyfluoroalkylstoffen (PFAS) in het milieu en specifiek de waterketen, wordt beschouwd als een bedreiging voor mens en milieu en daarom is perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) aangewezen als prioritair gevaarlijke stof in de Europese kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). Ook de European Food Safety Authority duidt PFAS aan als zorgwekkende stoffen.

Door middel van monitoringsprogrammas wordt de aanwezigheid van enkele PFAS gecontroleerd. Van de meer dan 4700 PFAS die zijn geregistreerd in het CAS register en potentieel worden geproduceerd en toegepast, wordt slechts een fractie gemonitord met de huidige aanpak. De aanwezigheid en verspreiding van complexe mengsel van PFAS in oppervlakte- en drinkwater blijft daardoor onbekend. In het bijzonder omdat de industrie steeds meer alternatieve PFAS invoert als vervanging van gereguleerde stoffen: deze maken vaak geen deel uit van bestaande monitoringprogramma's. Het is van uiterst belang een effectieve en kostenefficiënte monitoring van PFAS toe te passen om de waterkwaliteit te bewaken. Dit kan alleen effectief vormgegeven worden als gekozen wordt voor een monitoringsaanpak die op lokaal niveau gedifferentieerd is. Als basis voor de implementatie van dergelijke gerichte monitoring is een integrale strategie vereist om de aanwezigheid van PFAS (let op: zowel per- als polyfluoralkylstoffen) en de ruimtelijke verspreiding daarvan in kaart te brengen. Deze strategie bestaat uit diverse testen die parallel en deels sequentieel toegepast worden. Op basis van de verkregen kennis kan met passende data-evaluatietechnieken een trendanalyse uitgevoerd worden én kunnen meer lokaal gerichte (eenvoudigere en kostenefficiënte) meetprocedures worden ingericht om de waterkwaliteit te blijven bewaken.  De ontwikkelde strategie kan later (buiten de scope van dit project) waarschijnlijk tevens ingezet worden voor analyse van bodem en voedsel.

Publicaties