Project

Integrale Monitoring, aanpassen modellen

Inpassing van resultaten bedrijfsmonitoring CH4 en NH3 emissie in bedrijfsmodellen (KringloopWijzer, Dairy wise) en nationale modellen (NEMA). De integrale aanpak van methaan en ammoniak in de melkveehouderij, met als doel een geïmplementeerde toepassing van de beoogde reducties in 2030, betekent dat voor het rantsoen de gehele keten van maatregelen en werkwijzen om tot een rantsoen te komen (inkuilen, graslandbeheer, graswinning, kwaliteit, beweiding, bemesting, etc.) onderzocht worden. De effecten hiervan in de praktijk zullen worden getoetst op pilotbedrijven en worden gedemonstreerd op demobedrijven, zodat handelingsperspectief aan boeren kan worden gegeven.

Voor het onderdeel dier in de aanpak gaat het om nieuwe kennis over basisprocessen van de spijsvertering met betrekking tot microbioom, genetica (DNA), nurture en voersamenstelling, voerconversie en de excretie door melkvee van (ongeboren) kalf tot productieve melkkoe en de effecten op de methaan en ammoniakemissie. Deze nieuwe inzichten moeten de boer handelingsperspectief gaan geven in het diermanagement en de interactie met het voerspoor. Samen leiden het voer- en dierspoor tot integrale maatregelen die ook onderdeel zijn van toetsing op pilot- en demonstratie op demobedrijven.

 

Kennisverspreiding naar boer, erfbetreders en monitoring van implementatie complementeren het geheel tot een samenhangend programma van kennisontwikkeling tot uiteindelijke implementatie op de bedrijven.

 

De onderzoeksprojecten in het kader van de integrale aanpak methaan en ammoniak hebben logischerwijs de focus op een deelaspect (rantsoen of dier) maar tussen de diverse projecten is een nauwe samenhang zodat de interactie naar integraliteit gewaarborgd is.

 

Het project Monitoring effecten reductiemaatregelen op CH4- en NH3-emissies - Inpassing van resultaten bedrijfsmonitoring CH4 en NH3 emissie in bedrijfsmodellen (KringloopWijzer, Dairy wise) en nationale modellen (NEMA) richt zich op monitoring van de resultaten in de melkveesector als geheel en op bedrijfsniveau als gevolg van de Integrale aanpak. Daarmee heeft het een overall samenhang met alle projecten.

 

Monitoring valt uiteen in twee delen: monitoring zelf en monitoringsinstrumenten (voor boer en beleid).

Publicaties