Project

Management verkenning Natuurbeleid

De rijksoverheid verlangt een efficiente en effectieve inzet van de middelen voor de Wettelijke Onderzoekstaken die vallen onder het thema Natuurverkenningen. Het gaat hier om inzet voor het beleidsveld Natuur in brede zin, dat wil zeggen natuur, bos, landschap en de maatschappelijke context waarin dit beleidsveld zich bevindt.

Doelstelling

Doelstelling van dit project is door middel van management een efficiente en effectieve inzet te bereiken van middelen die beschikbaar zijn de vier hoofdtaken te vervullen.

Hoofdtaken

 • Het als kennisinstelling vervullen van een effectieve partnerrol voor het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) voor Natuurverkenningen.
 • Het voeren van een goed relatiebeheer met betrokken medewerkers en het management van het PBL voor Natuurverkenningen.
 • Het realiseren van een goede kennisbenutting door het PBL, en daarmee door de rijksoverheid, voor Natuurverkenningen.
 • Het helpen vormgeven van de wettelijke producten van het PBL (productdefiniëring) in overeenstemming met de wettelijke taken en behoeften van de rijksoverheid, voor Natuurverkenningen.

Werkwijze

 • Partnerrol:
  Het kiezen en benutten van een positie tussen wetenschap (Wageningen UR) en beleidsadviseur(PBL) waarmee de kwaliteit in de kennisketen wordt geoptimaliseerd.
 • Relatiebeheer:
  Door begrip te tonen (organisatiebewustzijn, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid) voor visie, doelen en belangen van PBL een soepele samenwerking stimuleren.
 • Kennisbenutting:
  Door heldere doelstelling en creeren van draagvlak zorgen dat ontwikkelde kennis en inzichten door onderzoekers worden gedeeld met collega's van PBL.
 • Productdefiniering:
  ontwikkelen prototype 'Natuurverkenningen' nieuwe stijl.

Beoogd resultaat

Een efficiente en effectieve inzet van de middelen voor de Wettelijke Onderzoekstaken die vallen onder het thema Natuurverkenningen.

Publicaties