Project

Pre-verkenning Grenzeloos perspectief 8RHK (NPLG)

Intro Nederland staat voor grote opgaven en noodzakelijke transities. De afgelopen decennia hebben zich getekend door een sterk gedecentraliseerd speelveld en steeds duidelijker wordt dat de juiste afstemming en synergie tussen de opgaven en schaalniveaus noodzakelijk is om deze opgaven en transities ook duurzaam en met voldoende slagkracht verder te brengen.

In 2020 bracht Wageningen University & Research het toekomstperspectief  Naar een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 waarin een eerste poging is gedaan om de brede opgaven ruimtelijk samen te brengen en waarin de natuurlijke basis en systemen een stevig fundament vormen. Met de komst van de NOVI en de aanvullende richtinggevende keuzen, waaronder het vormgeven van een Nationaal Programma Landelijk Gebied staan we op de vooravond om samen sterker te koersen op een optimale en integrale planning van functies, in samenhang en met een lange termijn aanpak en duidelijke handelingsperspectieven voor alle partijen en sectoren. Dit vraagt om een brede, integrale benadering vanuit alle overheden en betrokken partijen. Dit vraagt om een gezamenlijke zoektocht om in alle complexiteit zicht te behouden, sturing te geven en mogelijk te maken.

Samenvatting

In 2020 is de Nationale Omgevingsvisie uitgebracht. Aanvullende daarop zijn door de minister nieuwe richtinggevende keuzen voorgesteld, waaronder het vormgeven van een Nationaal Programma Landelijk Gebied. Centraal daarbij staan het in samenhang oppakken van de opgaven waar Nederland voor staat, het ontwikkelpotentieel van heel Nederland beter te benutten en een gebiedsgerichte aanpak -samen met de regio. Hoe deze samenhang echter tot stand te brengen, vorm te geven en het juiste instrumentarium en handelingsperspectieven daaraan te koppelen, vergt een gezamenlijke zoektocht.

De regio Achterhoek is een regio die hoog scoort op de brede welvaart, maar ook grote uitdagingen en opgaven kent om deze brede welvaart te bestendigen en door te ontwikkelen. Nadrukkelijk is de regio ook op zoek naar een betere positionering en afstemming tussen de opgaven, regio en bredere context. Daarin is de regio al zeer actief met brede ambities en volop energie.

Dit project heeft als overkoepelend doel om een basis te leggen voor het NPLG om te komen tot een samenhang in opgaven en versnelling in uitvoering van transities en ambities door het gezamenlijk ontwikkelen van een methodiek, zowel inhoudelijk, procesmatig en instrumenteel. Deze pre-verkenning heeft als specifiek doel om het benodigde gedeelde overzicht te verkrijgen, dat als basis voor het verdere lerende proces kan dienen.

Publicaties