Project

PvA duurzame alternatieven garnalen vistuig

Het ministerie van LNV heeft Wageningen Marine Research verzocht een onderzoeksvoorstel op te stellen gericht op h et ontwikkelen en doen van veldonderzoek naar de inzet duurzame passieve vistuigen voor het vangen van de grijze garnaal (Crangon crangon L.). Hierbij zal de focus liggen op 2 alternatieve vistuigen; de ankerkuil en korven.

De huidige garnalenvisserij is vrijwel geheel gebaseerd op vangsten met de traditionele garnalenboomkor. Deze boomkor leidt tot bodemberoering, kost veel (fossiele) energie, emissie-uitstoot en bijvangst. Het ministerie van LNV is op zoek naar duurzame alternatieven voor het vangen van garnalen in de Waddenzee. Wageningen Marine Research is verzocht een onderzoeksvoorstel op te stellen gericht op het ontwikkelen en doen van veldonderzoek naar de inzet duurzame passieve vistuigen voor het vangen van de grijze garnaal (Crangon crangon L.)

Publicaties