Project

SL A1 Evaluatie van de effectiviteit van koolstof vastleggende maatregelen

De kennis en data over de potentie voor bodemkoolstofvastlegging door verschillende bodemmaatregelen is nog beperkt beschikbaar. Om vast te stellen in welke mate bodemmaatregelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de koolstofvastlegging in de bodem, is het nuttig deze bijdrage te bepalen aan de hand van langlopende onderzoektrajecten. Zo komt voor de praktijk onderbouwde informatie beschikbaar.

Vaststellen van de capaciteit van minimaal 6 landbouwkundige maatregelen om (netto) koolstof (CO2) vast te leggen dan wel vast te houden in aansluiting bij de schattingen van Lesschen en Kuikman (2012). In eerste instantie wordt een protocol dat ontwikkeld wordt ten behoeve van de emissieregistratie (project 1.2) en rapportage van effecten van maatregelen en beheer van bodems (cropland and grazing management) gevolgd waarmee effecten van maatregelen kunnen worden geparameteriseerd. Maar, er is ook aandacht voor bredere aspecten van duurzaam bodembeheer zoals mate van bodemverdichting. In aansluiting

Publicaties