Project

Taakgroep Ecologische Onderbouwing (TEO)

De Taakgroep Ecologische Onderbouwing is in 2010 ingesteld als één van de taakgroepen van de Programmatische Aanpak Stikstof. Vanaf het begin bestaat de TEO uit vertegenwoordigers van wetenschap, natuurbeheer en de overheid. Het doel van de TEO was het inbrengen van relevante ecologische kennis voor het PAS, met als belangrijkste taak het begeleiden van de opstelling van het rapport Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats (met daarin de herstelmaatregelen die waren 'vrijgegeven' voor toepassing onder het PAS).

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS buiten werking gesteld. Vanaf dat moment wordt er gewerkt aan een nieuwe stikstofaanpak. In deze nieuwe stikstofaanpak moet opnieuw ecologische kennis worden ingebracht, waarbij nu ook kennis wordt gevraagd ten aanzien van de lange termijn (richting 2050).

Op maat gesneden kennisinbreng

Anders dan ten tijde van de PAS is er nu niet alleen behoefte aan grondige kennis die in een vrij langzaam tempo kan worden opgeleverd, maar ook aan snelle, op maat gesneden kennisinbreng in het beleidsproces. Een doorlopende taak is het begeleiden van de actualisering van het rapport Herstelstrategie├źn stikstofgevoelige habitats. Voor 2020 vraagt ook het begeleiden van het onderzoek naar dosis-effectrelaties relatief veel tijd van de TEO. Het valt nog niet te voorzien welke andere concrete onderwerpen de komende tijd aandacht zullen krijgen. 

Over de leden van het TEO

De leden van het TEO zijn op persoonlijke titel aangezocht vanwege hun expertise, waarbij zowel wetenschap, natuurbeheer als overheid vertegenwoordigd zijn (niet alleen vanwege de netwerkfunctie van de TEO maar ook omdat op deze manier specifieke kennis kan worden ingebracht die nodig is voor goede stikstof- en herstelmaatregelen). Opdrachtgever is het DG NVLG van het Ministerie van LNV. Voor de werkzaamheden van de leden (voor zover geen overheidspersoneel) zijn door LNV financi├źn beschikbaar gesteld, die worden vanuit onderhavig project gefinancieerd.  

Publicaties