Project

Uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater in het kader van de NL en EU toelating

De beoordeling van uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater speelt een belangrijke rol op zowel Nederlands als Europees niveau. Nederland wenst haar huidige uitspoelingsbeoordeling voor grondwater te verbeteren en wenst voor het gebruik van PEARL voor de berekening van uitspoeling uit drainpijpen naar oppervlaktewater voor gronden met macroporiën draagvlak te creëren binnen de EU.

Uitspoelingsbeoordeling

De beoordeling van uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater speelt een belangrijke rol op zowel Nederlands als Europees niveau. De Nederlandse Werkgroep Beslisboom Uitspoeling houdt zich bezig met de vraag hoe de Guidance voor de Nederlandse uitspoelingsbeoordeling is te verbeteren, zodanig dat de Nederlandse beslisboom uitspoeling voldoende garantie biedt voor bescherming van de Nederlandse waterwinputten. De Nederlandse werkgroep Blootstelling Waterorganismen baseert het Nederlandse oppervlaktewaterscenario voor de akkerbouw op berekening van de uitspoeling uit drainpijpen met het PEARL-model. Voor de berekening van de waterstroming in scheurende kleigronden hanteert PEARL niet het MACRO model maar met het SWAP (Soil Water Atmosphere Plant) model van Wageningen UR, die een betere beschrijving toepast voor de waterstroming in macroporiën.

Doelstellingen

  1. het verbeteren van de Nederlandse beslisboom uitspoeling;
  2. het creëren van internationaal draagvlak voor de toepassing van PEARL voor drainpijpscenario’s op EU-niveau op scheurende kleigronden;
  3. goede OECD-guidance voor uitvoeren van veldpersistentieproeven voor afleiding van afbraaksnelheden in de bodem t.b.v. de uitspoelingsbeoordeling.

Resultaten (beoogd)

  1. Gezamenlijk Alterra/RIVM/Ctgb rapport over toepassing van de Nederlandse uitspoelingsguidance voor bentazon, mecoprop en mcpa en herziene versie van het guidance rapport per eind 2013.
  2. Gezamenlijk Alterra/RIVM/PBL rapport over de parameterisatie van PEARL voor de drainpijpscenario’s van FOCUS oppervlaktewater. Concept rapport beschikbaar per 1 juli 2013; eindrapport per eind 2013.
  3. Draft OECD-guidance document over opzet van veldpersistentieproeven (medio 2013).
  4. Presentatie resultaten op wetenschappelijke conferenties en workshops in 2013 (o.a. Pesticide Symposium 2013 in York UK).

Aanpak en tijdspad

  • In nauwe samenwerking met RIVM en Ctgb wordt de beslisboom uitspoeling doorlopen voor stoffen die op basis van VEWIN-monitoring relevant zijn (bentazon, mecoprop en mcpa). Daarnaast afronding van het Nederlandse guidance rapport in 2013.
  • In nauwe samenwerking met PBL en RIVM wordt het tweede deel van de parameterisatie van PEARL voor zes FOCUS oppervlaktewaterscenario’s met uitspoeling uit drainpijpen uitgevoerd.
  • Continuering deelname in de OECD-werkgroep voor guidance voor het uitvoeren van veldpersistentieproeven.

Publicaties