Partners van het Allergie Consortium Wageningen

Het Allergie Consortium Wageningen bundelt de kracht van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en Wageningen University die onder de vlag van Wageningen University & Research samenwerken. Daarbij integreert het Consortium uiteenlopende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. De onderstaande organisatieonderdelen van Wageningen University & Research zijn bij het Allergie Consortium Wageningen betrokken.

Wageningen Food & Biobased Research

Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt duurzame, innovatieve en marktgerichte oplossingen voor gezonde voeding, biobased producten en stoffen, versketens en bio-energie. Dit in nauwe samenwerking met nationale en internationale opdrachtgevers zoals industriële bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deze partijen kiezen dan voor een professionele aanpak en een hoog wetenschappelijke niveau.

Wageningen Environmental Research

Wageningen Environmental Research is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Wageningen Environmental Research bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu, bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc. Alterra verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte op lokale, regionale, nationale en internationale schaal. Enerzijds gaat het hier om vernieuwend, interdisciplinair en interactief onderzoek van complexe problemen in de sfeer van de groene ruimte, anderzijds leveren we kant en klaar toepasbare kennis en expertise om praktijkproblemen snel en adequaat op te lossen. Om ons onderzoek goed te kunnen uitvoeren beschikken we over zowel een brede expertise als een scala aan faciliteiten zoals laboratoria, databases, profielen van nationale en mondiale bodems en DNA-technieken.

Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research verricht economisch en sociaal onderzoek voor overheden, bedrijven en organisaties. Deresultaten bieden een solide basis voor beleid en gaan vergezeld van concrete adviezen, die toegesneden zijn op de situatie van de opdrachtgeve. Het onderzoek van Wageningen Economic Research betreft de groene en blauwe ruimte en de gehele keten van voedselproductie. Naast economen en econometristen werken bij het Wageningen Economic Research bestuurskundigen, marketingspecialisten, sociologen, ethici en ICT-ers. Bovendien heeft Wageningen Economic Research specifieke kennis in huis over de agrarische sectoren.

Wageningen Plant Research

Wageningen Plant Research is een onderzoeksinstituut voor strategisch en toepassingsgericht onderzoek. Wij hebben kennis en ervaring in genetica en reproductie, genomica, proteomica, metabolomica, bioinformatica, gewasecologie, gewasbescherming en agrosysteemkunde. Door deze unieke combinatie zijn wij een ideale partner voor overheid en bedrijfsleven. Wij bedienen de agroproductieketen met producten uit de wetenschap, van DNA-niveau tot concepten voor productiesystemen. Wageningen Plant Research staat voor een bedrijfsmatige aanpak en kwaliteit. Onze onderzoekers publiceren in de beste wetenschappelijke tijdschriften en wij beschikken over een uitstekende infrastructuur.

Wageningen Food Safety Research

Wageningen Food Safety Research is een onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van veilig en gezond voedsel. Wij doen hoogwaardig onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van het Nederlandse voedselpakket en geven advies aan nationale en internationale overheden. Ons onderzoek is gericht op voedselveiligheid, de veiligheid van diervoeders, voeding & gezondheid en voedselkwaliteit.

Wageningen Academy

Wageningen Academy verzorgt vanuit Wageningen University & Research cursussen en trainingen voor professionals, werkzaam in het bedrijfsleven en bij de (semi)overheid. Ons doel is enerzijds om de Wageningse kennis te ontsluiten en anderzijds om deelnemers aan onze programma’s te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Het aanbod van Wageningen Academy omvat daarom zowel puur inhoudelijke cursussen rond de Wageningse thema’s als trainingen en cursussen gericht op het ontwikkelen van professionele vaardigheden en kwaliteiten.

Wageningen University: Leerstoelgroep Celbiologie en Immunologie

De leerstoelgroep Celbiologie en Immunologie verricht fundamenteel en toegepast onderzoek aan cellulaire processen van het afweersysteem. Zij draagt zo bij aan voorkomen en genezen van infectieziekten en allergie bij mens en dier.

Wageningen University: Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse

Milieusysteemanalyse is een kwantitatief en multidisciplinair onderzoeksgebied dat zich richt op het analyseren, interpreteren, simuleren en communiceren van complexe milieuproblemen vanuit verschillende gezichtspunten. Het onderzoek van MSA combineert aspecten vanuit ecologie, economie, technologie en beleid met als doel nieuwe inzichten in de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van complexe milieuvraagstukken te ontwikkelen.

Wageningen University: Leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag

Het onderzoek en onderwijs van Marktkunde en Consumentengedrag richt zich op eten, agrobedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in voedsel en landbouw. Dit biedt uitstekende mogelijkheden om bij te dragen aan de kennis over marketing en consumentengedrag.