Governance

Op deze pagina wordt informatie gegeven over de checks and balances die moeten zorgen voor een gecontroleerde, samenhangende en evenwichtige besturing van Wageningen University & Research.

Code goed bestuur Wageningen University & Research

De Code goed bestuur WUR beschrijft de principes van goed bestuur. De code is afgeleid van de Code goed bestuur universiteiten, geldend vanaf 2020, en de voor Stichting Wageningen Research relevante bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code (NGCG) 2016.

Bestuurs- en beheersreglement

Voor Wageningen University (WU) is de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) het wettelijk kader. Voor Stichting Wageningen Research (WR) zijn de stichtingsstatuten het juridisch kader. Genoemde kaders verplichten tot een vertaling van de wijze van bestuur, het beheer en de inrichting van de instelling in een Bestuurs- en beheersreglement (BBR). Het BBR vormt dus op instellingsniveau de juridische grondslag voor de organisatorische inrichting van de instelling. De wijze waarop WU en WR zijn georganiseerd is te vinden in de volgende documenten.

De twee rechtspersonen Wageningen University en Stichting Wageningen Research werken samen onder de naam Wageningen University & Research (WUR).

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt het recht van burgers op informatie van de overheid met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden. Wanneer het college van bestuur van Wageningen University op grond van de Woo informatie openbaar maakt, is die informatie voor iedereen te raadplegen.

Indien u documenten wenst te ontvangen over bestuurlijke aangelegenheden van WU die nog niet openbaar zijn gemaakt, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Woo-verzoek

Het indienen van een Woo-verzoek kan op twee manieren:

1. Per e-mail via woo@wur.nl
2. Per post naar het volgende adres:

Wageningen University
t.a.v. het college van bestuur
Postbus 9101
6700 HB Wageningen

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Afdeling Legal Services via woo@wur.nl.

Voor verstrekking van informatie op grond van Woo-verzoeken in papieren vorm, worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten staat omschreven in de Uitvoeringsregeling Wet open overheid Wageningen University.