Privacy

Wageningen University & Research gaat zorgvuldig, betrouwbaar en transparant om met persoonsgegevens. Integriteit vinden wij vanzelfsprekend. Wij beschermen de persoonsgegevens van onze medewerkers, studenten en relaties.

Privacy en Persoonsgegevens

Binnen WUR verzamelen en verwerken wij we veel persoonsgegevens waar we heel op een zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de strenge eisen van de mee omgaan. Bovendien stelt de Europese privacywet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - aan het verzamelen, gebruiken en het beveiligen van persoonsgegevens strenge voorwaarden. Goed om te weten, binnen WUR organiseren we de processen zodanig, dat we aan de verplichtingen van de wet voldoen. WUR zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens verkregen zijn tenzij expliciete toestemming gegeven is door betrokkene.

Zo staat in het beleidsdocument verwerking persoonsgegevens Wageningen University & Research beschreven wat de AVG voor WUR inhoud betekent, welke kaders we binnen WUR hanteren, met welke rollen en verantwoordelijkheden we hierbij te maken hebben én hoe we echt veilig en bewust met persoonsgegevens om moeten gaan.

In het Reglement bescherming persoonsgegevens staat beschreven hoe de taken, verantwoordelijkheden en procedures met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder meer bij onderwijs, onderzoek en administratieve processen worden toegepast. En in het reglement cameratoezicht wordt uitgelegd hoe we met cameratoezicht omgaan en welke regels en procedures er gelden voor het registreren en verwerken van de beelden in relatie tot veiligheid en privacy.

Rechten van personen wiens persoonsgegevens door Wageningen University & Research (WUR) worden opgeslagen

U hebt het recht WUR te verzoeken om inzage te verlenen in de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Zoals ook in het Reglement bescherming persoonsgegevens vermeld, beschikt WUR over overzichten voor medewerkers in loondienst, medewerkers niet in loondienst, studenten en relaties, die u inzicht geven in het gebruik van persoonsgegevens door WUR, de aard van de persoonsgegevens en aan wie deze worden doorgegeven.

Indien u van uw rechten als betrokkene gebruik wenst te maken, gebruik dan de hieronder aangeboden formulieren. In het kader van zorgvuldigheid, zal het door u ingediende verzoek voor een beroep op recht van betrokkene, door de WUR maximaal één jaar worden bewaard.

Alle betrokkenen woonachtig of werkzaam in Nederland dienen zich bij WUR fysiek te legitimeren. Uitzondering vormen betrokkenen die niet in Nederland woonachtig of werkzaam zijn. Voor deze mensen is het mogelijk het ingevulde formulier te sturen naar het postadres vermeld op het formulier. Het identiteitsbewijs wordt vervolgens in het proces van afhandeling van het formulier per post door middel van een Live HD videogesprek gecontroleerd.

Formulieren rechten van betrokkenen: