Wetenschappelijke integriteit

Binnen Wageningen University & Research rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de borging en bewaking van de wetenschappelijke integriteit.

Hierbij handelen zij naar de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. In deze gedragscode zijn de principes neergelegd die aan integere
wetenschap ten grondslag liggen: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie,
onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Wetenschappelijke integriteit is een
essentiële voorwaarde voor goede, betrouwbare en geloofwaardige wetenschap. Aanvullend zijn de Integriteitscode Wageningen University & Research en de Algemene Voorwaarden Wageningen University & Research van toepassing bij Wageningen University & Research en zijn er richtlijnen opgesteld over auteurschap, citeren en het vermelden van affiliaties.

Nevenwerkzaamheden van medewerkers zijn - conform de Regeling nevenwerkzaamheden Wageningen University & Research en de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit - openbaar toegankelijk via We@WUR. Hiermee wil Wageningen University & Research de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het wetenschappelijk onderzoek voor derden transparant en inzichtelijk maken. Bij wetenschappelijke publicaties dienen ook financiers en partners vermeld te worden.

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

Met vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit. Deze functie wordt vervuld door dr. Nicole Koenderink en prof.dr.ir. Huub Savelkoul. De vertrouwenspersonen proberen als zij daartoe mogelijkheden zien te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen. Zij kunnen u ook adviseren om een officiële klacht in te dienen.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Het indienen van een officiële klacht doet u, al dan niet na raadpleging van een vertrouwenspersoon, schriftelijk of per e-mail.

U kunt uw brief richten aan:

Wageningen University & Research
Raad van bestuur
t.a.v. Rector magnificus/ vicevoorzitter
Postbus 9101
6700 EV Wageningen 

Of via e-mail aan: cwi@wur.nl

Uw klacht zal worden behandeld volgens de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Wageningen University & Research. Deze klachtenregeling is opgesteld op basis van de landelijke model klachtenregeling.

Samenstelling Commissie Wetenschappelijke Integriteit

  • Prof.dr. Barend van der Meulen: voorzitter van de commissie wetenschappelijke integriteit Wageningen University & Research, hoogleraar Institutionele Aspecten van (Hoger) Onderwijs bij University of Twente
  • Prof.dr.ir. Johan Bouma: emeritus hoogleraar Bodemkunde aan Wageningen University & Research
  • Prof.dr. Cor van der Weele: emeritus hoogleraar Humanistische Wijsbegeerte aan Wageningen University & Research
  • Prof.dr.ir. Tiny van Boekel: emeritus hoogleraar Product Design and Quality Management aan Wageningen University & Research