Onafhankelijkheid onderzoek: Finding Answers Together

Wetenschappelijke integriteit en verantwoordelijkheid staan centraal in het onderzoek en de samenwerkingen van Wageningen University & Research (WUR).

De doelen van WUR zijn het ontwikkelen van kennis in samenwerking met partners en het bevorderen van actieve overdracht van deze kennis in de maatschappij. Deze gespecialiseerde expertise kan worden ingezet om een gefundeerde basis te bieden voor het nemen van beslissingen (door bijvoorbeeld overheid of bedrijfsleven). Daarom is het waarborgen van wetenschap op een hoog kwaliteitsniveau voor WUR een vereiste.

Wageningen University & Research (WUR) vindt transparantie en corporate social responsibility belangrijk. Deze webpagina geeft hiervan rekenschap. De informatie wordt voortdurend aangevuld en bijgewerkt.

Achtergrond

Integriteit

Onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek is voor ons als universiteit en onderzoeksorganisaties een belangrijk beginsel. Het is deze onafhankelijkheid die wij continue als leidraad voor contacten met klanten en samenwerkingspartners, medewerkers en leveranciers en bij het beoordelen van de impact van ons handelen als wetenschappelijke organisatie uitdragen. Verantwoordelijkheid en integriteit vormt de fundamentele basis voor zowel economisch als wetenschappelijk succes. Wanneer een onderzoek niet deugt of onafhankelijkheid in het geding is, verliest onze organisatie immers geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Wageningen University & Research (WUR) hanteert strikte normen om de onafhankelijkheid van onderzoek te garanderen.

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om oplossingen vanuit een grote verscheidenheid aan invalshoeken. WUR biedt fundamenteel en toegepast onderzoek vanuit verschillende disciplines als onderdeel van samenwerkingen in veel verschillende soorten projecten en met diverse stakeholders. We begrijpen dat samenwerking met het bedrijfsleven soms vragen oproept op het gebied van onafhankelijkheid en integriteit. Het strikt naleven van onze regels op dit vlak zorgt dat de rolverdeling altijd duidelijk is. WUR is juist trots op de diversiteit in het onderzoek. Wij hebben heel veel kennis in huis en werken graag transdisciplinair om complexe vraagtukken te kunnen oplossen. Het is aan overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties zelf om te bepalen wat zij met onze kennis doen. Ons onderzoek geeft vooral aan wat de gevolgen (positief en negatief) kunnen zijn bij het maken van bepaalde keuzes.

Meer informatie

Samenwerken met WUR

Wereldwijd staan we voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Grote veranderingen zijn nodig om opgewassen te zijn tegen een stijgende zeespiegel, perioden van extreem weer, een toenemende vraag naar voedselproductie en een noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Om deze immense maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan, is samenwerking belangrijker dan ooit. Als maatschappij hebben we álle spelers nodig om deze vraagstukken op te lossen. Wageningen University & Research (WUR) speelt hierin een belangrijke rol om, samen met anderen, een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze grote maatschappelijke uitdagingen: ‘Finding answers together’. WUR draagt bij met wetenschappelijke kennis in de vorm van onderzoeksresultaten en opleidingen. Deze resultaten krijgen pas maatschappelijke meerwaarde wanneer ze ook toepassing vinden. Daarom doet WUR niet alleen zelfstandig onderzoek maar werken wij juist samen met bedrijven, overheden, andere kennisinstellingen, burgers en maatschappelijke organisaties. Zij brengen de kennis in de praktijk en dagen ons juist uit om wetenschappelijk gefundeerde veranderingen mogelijk te maken. Deze aanpak staat centraal in ons strategisch plan ‘Finding Answers Together’.

Meer informatie

Verantwoording

Drie zaken die verwacht mogen worden in de samenwerking met een wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstelling als WUR: wij leveren gedegen, eerlijk en onafhankelijk onderzoek.

Ons wetenschappelijk onderzoek is altijd zorgvuldig, verifieerbaar en onafhankelijk zowel qua opzet, uitvoering als rapportage en conform de richtlijnen die binnen de wetenschap gelden. Dit wordt geborgd door de eigen richtlijnen van WUR, middels wettelijk toezicht en door periodieke nationale en internationale visitaties. Deze officiële inspecties om de kwaliteit van de opleidingen en onderzoeksgroepen te beoordelen worden zowel door officiële instanties als onafhankelijke externe deskundigen uitgevoerd.

In een wetenschappelijke omgeving zijn openheid, discussie en zelfreflectie een groot goed. Daarbij is ook inbreng vanuit onze medewerkers en studenten belangrijk. Binnen WUR zijn dan ook rond medezeggenschap verschillende medewerkers- en studentenraden aangesteld.

Meer informatie

De 10 meest gestelde vragen over integriteit en onafhankelijkheid van Wagenings onderzoek:

1. Is het wetenschappelijk onderzoek van WUR betrouwbaar?

Ja, WUR verricht altijd op onafhankelijke wijze fundamenteel en toegepast onderzoek. Er worden altijd conclusies gerapporteerd op basis van onder andere modellen, scenario’s en aangetoonde en geanalyseerde feiten in het onderzoek. Opdrachtgevers of andere belanghebbenden hebben daarop geen invloed en iedere rapportage vermeldt altijd de financiers.

2. Hoe waarborgt WUR integriteit in relatie tot opdrachtgevers?

WUR  heeft een eigen integriteitscode en hanteert de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI). Die bestaat uit vijf principes:

1. Eerlijkheid

2. Zorgvuldigheid

3. Transparantie

4. Onafhankelijkheid

5. Verantwoordelijkheid

Deze principes zijn altijd leidend in de wijze waarop een onderzoek wordt gedaan. Integer handelen is namelijk de steunpilaar voor goede wetenschapsbeoefening en is daarmee een onmisbare voorwaarde voor vertrouwen in en geloofwaardigheid van de wetenschap.

Wanneer getwijfeld wordt aan de integriteit van het onderzoek bestaat een procedure om het te laten toetsen. Voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit zijn Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke Integriteit aangesteld. Een officiële klacht kan worden ingediend bij de commissie wetenschappelijke integriteit (pdf).

Onderzoekers leggen de resultaten van hun werk veelal vast in wetenschappelijke artikelen. De bedoeling van zo’n artikel is om wetenschappelijke resultaten bekend te maken aan andere onderzoekers en om deze resultaten te claimen als nieuwe inzichten behaald. Zo’n claim wordt meestal pas erkend door andere onderzoekers als een rapport of artikel is verschenen in een zogenoemd ‘peer-reviewed’ tijdschrift.

3. Hebben opdrachtgevers invloed op de onderzoeksresultaten van WUR?

Wageningen University & Research verricht op onafhankelijke wijze fundamenteel en toegepast onderzoek. Over al het onderzoek worden de conclusies gerapporteerd op basis van in het onderzoek aangetoonde en geanalyseerde feiten. Opdrachtgevers of andere belanghebbenden hebben daarop geen invloed. In de rapportage worden altijd de financiers vermeld.

Onderzoekers leggen de resultaten van hun werk veelal vast in wetenschappelijke artikelen. De bedoeling van zo’n artikel is om wetenschappelijke resultaten bekend te maken aan andere onderzoekers en om deze resultaten te claimen als nieuwe inzichten behaald. Zo’n claim wordt meestal pas erkend door andere onderzoekers als een rapport of artikel is verschenen in een zogenoemd ‘peer-reviewed’ tijdschrift.

Rapportage gebeurt ook via publicaties in populair wetenschappelijke tijdschriften, vakbladen, proefschriften, presentaties, boeken en voordrachten. Soms kan zo’n publicatie wel worden uitgesteld.  Bijvoorbeeld als het gaat om eerst het intellectueel eigendom vast te leggen door WUR, zoal een octrooi of kwekersrecht; de publicatie vindt dan plaats na vastlegging.

Publiek-privaat onderzoek leidt altijd tot een openbaar rapport. Als dit niet het geval is, bij volledig gefinancierd bilateraal contractonderzoek, wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. Ook de resultaten uit dit onderzoek kunnen, in overleg met de opdrachtgever, leiden tot wetenschappelijke publicatie, eventueel na anonimiseren van bedrijfsgevoelige gegevens (e.e.a. afhankelijk van de gebruikte kennisbasis en background-knowledge die van WR en/of van de opdrachtgever).

Lees meer:

4. Hoe gaat WUR om met opdrachtgevers die invloed op een onderzoek willen hebben? Wanneer weigert WUR onderzoek?

Op de onderzoeksmethode, rapportage en conclusies hebben opdrachtgevers geen invloed. We zullen altijd toetsen aan de integriteitsstandaarden, als het niet in overeenstemming is daarmee, zullen wij de opdracht niet aannemen.

Deze principes zijn altijd leidend in de wijze waarop een onderzoek wordt gedaan. Integer handelen is namelijk de steunpilaar voor goede wetenschapsbeoefening en is daarmee een onmisbare voorwaarde voor vertrouwen in en geloofwaardigheid van de wetenschap.

5. Is het transparant wat de nevenfuncties zijn van Wageningse onderzoekers? Is een buitengewoon hoogleraar wel onafhankelijk van het bedrijf waar hij/zij ook werkt?

Wageningen University & Research (WUR) vindt transparantie belangrijk. Daarom publiceert WUR een overzichtslijst van de hoogleraren. In deze lijst van hoogleraren is ook de financierder van de leerstoel opgenomen. Alle nevenfuncties van hoogleraren worden transparant weergegeven op onze internetpagina We@wur.

Hoogleraren die werken voor een externe organisatie (onderzoeksinstituten, overheid, bedrijven, NGO's) zijn veelal in deeltijd bij de WU gedetacheerd voor 1 dag per week. Bijzondere leerstoelen zijn in principe de leerstoelen die op tijdelijke basis (voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn) worden ingesteld. WUR vermeldt ook de financiers van alle bijzondere leerstoelen. Ook voor hen geldt dezelfde wetenschappelijke gedragscode als voor andere onderzoekers. Hierdoor staat vast dat de kwaliteit van het onderzoek niet kan worden beïnvloed door het bedrijf waar deze hoogleraar ook werkzaam is. De registratie van de nevenfuncties van (bijzondere) hoogleraren is prioriteit binnen WUR en wordt gemonitord.

> Hoogleraren

WUR verricht op onafhankelijke wijze zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Conclusies worden gerapporteerd op basis van aangetoonde en geanalyseerde feiten in het onderzoek. Opdrachtgevers of andere belanghebbenden hebben daarop geen invloed.

6. Hoe komt het onderzoek tot stand?

Om te begrijpen hoe ons onderzoek tot stand komt is het belangrijk te weten hoe Wageningen University & Research is georganiseerd. WUR is een kennisinstelling die bestaat uit negen toegepaste onderzoeksinstituten en een universiteit. Een uniek vormgegeven organisatie, die bestaat uit twee entiteiten (Wageningen University enerzijds en Wageningen Research anderzijds) en vanuit één strategische visie samenwerken aan grote maatschappelijke uitdagingen.

De leerstoelgroepen van de universiteit werken zowel zelfstandig als samen met de onderzoeksinstituten in zogenaamde Science Groups. WUR telt er vijf:

 • Agrotechnoloogy & Food,
 • Animal,
 • Social (economic),
 • Environmental,
 • Plant.

Deze interne samenwerking betekent dat onderzoek op verschillende manieren plaatsvindt. Zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, dat is gefinancierd met publieke of private middelen of een combinatie daarvan. Altijd integer en wetenschappelijk onafhankelijk.

Er is wel een verschil in de rol van onderzoekspartners of de opdrachtgever bij onderzoek tussen Wageningen University (WU) en Wageningen Research (WR).

Wageningen University:

Fundamenteel onderzoek vindt voornamelijk plaats aan de universitaire kant van WUR. Dit is ‘kennis omwille van de kennis’, waarbij de wetenschappelijke vraagstelling centraal staat. Dit wordt ook wel aangeduid als nieuwsgierigheid gedreven onderzoek, waarbij de kennis direct doorstroomt naar het onderwijs (bachelor, master promotie). Vanzelfsprekend vindt hier ook onderzoek plaats die een maatschappelijke bijdrage levert, direct of indirect. Dit onderzoek wordt voornamelijk gefinancierd met publieke middelen (zoals vanuit NWO - Toegepaste en Technische Wetenschappen) voor het bevorderen van vernieuwing in de wetenschap, EU kaderprogramma financiering, maar het komt ook voor dat bedrijven fundamentele onderzoeksprojecten financieren.

Onderzoek aan de universiteit moet voldoen aan de academische standaarden die gelden voor wetenschappelijke onderzoek zoals openbaarheid van resultaten, kenniseigendom primair voor de universiteit etc. Afhankelijk van het soort onderzoek (zelfstandig, binnen een consortium of bilateraal contractonderzoek) worden de onderzoeksthema’s benoemd en geformuleerd.

Wageningen Research:

Toegepast onderzoek vindt vooral plaats binnen Wageningen Research, waarbij vraagstukken vanuit de maatschappij, overheid en bedrijfsleven vertaald worden naar toepasbare kennis. Onderzoek kan in opdracht van één opdrachtgever plaatsvinden of binnen een consortium met meerdere publieke en private partijen en kent veel verschillende financieringsbronnen (publieke of private middelen of een combinatie daarvan).

Het toegepaste onderzoek kent in het algemeen een grotere betrokkenheid van de opdrachtgever omdat er in gezamenlijkheid naar toepassingsmogelijkheden van de kennis wordt gestreefd. Voor de opzet en kwaliteit van het onderzoek en de rapportage van de resultaten is Wageningen Research verantwoordelijk. Het kenniseigendom van de resultaten ligt meestal bij WR gezien de veelal publieke (co)financiering van het onderzoek en wet- en regelgeving; alleen bij volledig gefinancierd contractonderzoek kan het eigendom liggen bij de opdrachtgever. Een bijzonder soort direct opdrachtgeverschap is weggelegd voor de Rijksoverheid rond onderzoek in kader van de wettelijke onderzoekstaken (WOT).

Organigram Wageningen University & Research
Organigram Wageningen University & Research

7. Met welke opdrachtgevers werkt WUR samen?

De maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen een zo groot mogelijke verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines én ervaring uit de praktijk. Daarom is WUR onderdeel van samenwerkingen in veel verschillende soorten projecten en met diverse stakeholders. WUR doet onderzoek samen met of in opdracht van (inter)nationale opdrachtgevers;

 • Bedrijfsleven
 • Non-gouvernementele organisaties (NGO) en maatschappelijke organisaties
 • Landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen
 • Internationale overheden

Lees meer:

Publiek-private samenwerking (PPS)

Meestal treden meerdere partijen als gezamenlijk consortium op. Wanneer de overheid, de kennisinstelling (publiek) en het bedrijfsleven voor een langere tijd samenwerken aan hetzelfde project is sprake van een publiek-private samenwerking. Dit gebeurt veel in de topsectoren en in Europese projecten. Deze manier van samenwerken vindt al decennia plaats binnen WUR en stond als (triple helix) model voor het nationale topsectoren innovatiebeleid.

8. Hoe is de omzetverdeling tussen de opdrachtgevers?

9. Wat is de relatie tussen WUR en bedrijven op de campus?

WUR werkt met onderwijs en onderzoek in het domein gezonde voeding en leefomgeving en fungeert daardoor als internationaal gerenommeerde kennisbron voor vraagstukken op het gebied van voedselproductie en, voeding en gezondheid. Met innovatieve toepassingen wordt bijgedragen aan duurzame oplossingen voor wereldwijde voedseluitdagingen. Wageningen Campus geldt als place to be voor de nationale en internationale kennisintensieve agrifood-gerelateerde activiteiten. Zowel in de regio als ook nationaal wordt volgens de triple helix filosofie: intensieve samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Sinds 2010 kunnen kennisintensieve organisaties met duidelijke ambitie om bij te dragen aan de wereldwijde vraagstukken én actief zijn op het domein van WUR zich ook vestigen op Wageningen Campus. Onder andere door de grote variatie van en aanwezigheid van deze kennisintensieve organisaties in Wageningen wordt Wageningen Campus al jaren beschouwd als één van de ‘volwassen campussen in Nederland’ (volgens de evaluaties van Buck Consultants International voor het ministerie van EZK).

In ons domein ontwikkelen wij hier vanuit verschillende samenwerkingen passende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op nationaal en internationaal niveau door kennis te bieden, onze faciliteiten ter beschikking te stellen en startups op weg te helpen.

> Vestigen op de Campus
> Wageningen Campus

10. Waarom komt er regelmatig kritiek op de samenwerking met bedrijfsleven (Ook van studenten van WUR)?

Onze organisatie loopt voorop als het gaat om de aanpak van substantiële, hedendaagse maatschappelijke thema's die een breed scala aan meningen oproepen. Om onze rol als kennisinstelling te kunnen vervullen, laten we ons verrijken door deze standpunten, zodat we het fundament ervan kunnen begrijpen. In een wetenschappelijke omgeving is openheid, discussie en zelfreflectie een groot goed.  Het is altijd goed om (opnieuw) naar beleid en regels te kijken. Daarom is een wederzijds gesprek met onze stakeholders en de samenleving belangrijk. Wageningen Dialogue is de paraplu waaronder wij deze dialogen voeren.

Externe actiegroepen willen dat WUR alle banden met het bedrijfsleven op een laag pitje zet of helemaal stopt. Echter, de maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen een zo groot mogelijke verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines en implementatiekracht. Daarom is WUR onderdeel van samenwerkingen in veel verschillende soorten projecten en met diverse stakeholders. We begrijpen dat samenwerking met het bedrijfsleven soms vragen oproept op het gebied van onafhankelijkheid en integriteit. Het strikt naleven van onze regels op dit vlak zorgt dat de rolverdeling altijd duidelijk is. WUR is juist trots op de diversiteit in het onderzoek. Wij hebben heel veel kennis in huis en werken graag multidisciplinair om complexe vraagtukken te kunnen oplossen. Het is aan overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties zelf om te bepalen wij zij met onze kennis doen. Ons onderzoek geeft vooral aan wat de gevolgen (positief en negatief) kunnen zijn bij het maken van bepaalde keuzes.

Doorgaans probeert WUR met maatschappelijke groepen in dialoog te gaan om een totaalbeeld te schetsen van de afwegingen en misverstanden uit deze discussie te halen.  Ook is er binnen WUR ruimte voor medezeggenschap en de mogelijkheid om deze onderwerpen op de agenda te zetten van de Raad van Bestuur. Hiervoor zijn verschillende medewerkers- en studentenraden aangesteld.

 • Het aanspreekpunt voor zaken die studenten aangaan is de Studentenraad (SC) en de Studenten stafraad (SSC), die namens de studenten zaken op de agenda van de Raad van Bestuur zet.
 • De medezeggenschapsstructuur WUR-council voor medewerkers van Wageningen Universiteit en Wageningen Research is een belangrijke partner bij de beleidsvorming voor de Raad van Bestuur en de directeuren van de organisatieonderdelen.
 • Daarnaast stimuleert het Green Office duurzaamheid bij Wageningen University & Research. WUR werkt aan een meer duurzame mindset en praktijk van binnenuit, door studenten en medewerkers te betrekken bij duurzaamheid.